Art. 19.
Overtreding [van artikel 22] van deze wet en van de besluiten gesteld tot uitvoering van deze wet wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot een maand en met geldboete van [2,48 euro tot 2.478,94 euro], of met één van die straffen alleen. In geval van herhaling wordt de geldboete verdubbeld en wordt de overtreder gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot drie jaar.
De bepalingen van het Eerste Boek van het Strafwetboek met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel 85 zijn toepasselijk op de in het eerste lid bedoelde overtredingen. De artikelen 523 en 525 van het Strafwetboek zijn toepasselijk op de opzettelijke beschadiging of vernieling van eender welke gasvervoerinstallatie.