Art. 20/1.

§ 1

Worden gestraft met gevangenisstraf van één maand tot één jaar en met geldboete van [1,24 tot 495,79 euro] of met één van deze straffen alleen:
zij die de verificaties en onderzoeken van de Commissie [...] krachtens deze wet hinderen, weigeren hun informatie te verstrekken die zij gehouden zijn mee te delen krachtens deze wet, of hun bewust verkeerde of onvolledige informatie verstrekken;
[zij die de bepalingen van de artikelen 3, 15/3 en 15/5, § 4 overtreden.]

§ 2

De Koning kan strafsancties bepalen voor inbreuken op de bepalingen van de uitvoeringsbesluiten van deze wet die Hij aanduidt. Deze strafsancties mogen een gevangenisstraf van zes maanden en een geldboete van [495,79 euro] niet overschrijden.

§ 3

De bepalingen van het eerste boek van het Strafwetboek zijn van toepassing op de inbreuken bepaald in §§ 1 en 2. De vennootschappen zijn burgerlijk aansprakelijk voor de geldboeten waarvoor hun bestuurders, zaakvoerders of lasthebbers wegens dergelijke inbreuken worden veroordeeld.]