Besluit betreffende de verspreiding van milieu-informatie
Besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005 betreffende de verspreiding van milieu-informatie

De Vlaamse Regering,

 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, inzonderheid op artikel 30;

 

Overwegende dat de Europese Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG van de Raad verplichtingen oplegt inzake de verspreiding van milieu-informatie en dat die richtlijn uiterlijk op 14 februari 2005 moet zijn omgezet;

 

Overwegende dat tevens uitvoering wordt gegeven aan een aantal verplichtingen inzake het verspreiden van milieu-informatie uit het UN-ECE-Verdrag betreffende de toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, ondertekend in Aarhus, Denemarken, op 25 juni 1998, en geratificeerd op 21 januari 2003;

 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 21 juni 2005;

 

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 20 september 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur;

 

Na beraadslaging,

 

Besluit :


Artikel 1.

De milieu-informatie die al in elektronische vorm beschikbaar is en de milieu-informatie die vanaf 14 februari 2003 is verzameld, worden op elektronische wijze onder de bevolking verspreid volgens de bepalingen van artikel 2 tot en met 6.

 

De milieu-informatie wordt geleidelijk beschikbaar gesteld in elektronische gegevensbanken die voor de bevolking makkelijk toegankelijk zijn via openbare telecommunicatienetwerken.


Art. 2.

De Vlaamse administratie die tot het beleidsdomein Omgeving behoort, zorgt ervoor dat ten minste de volgende milieu-informatie op elektronische wijze ter beschikking wordt gesteld :

 1. de teksten van internationale verdragen, conventies of overeenkomsten die van toepassing zijn in het Vlaamse Gewest en die een gewestelijke bevoegdheid betreffen, voorzover die teksten niet door andere overheden op elektronische wijze ter beschikking worden gesteld;
 2. de teksten van communautaire of federale regelgeving, die van toepassing zijn in het Vlaamse Gewest en die een gewestelijke bevoegdheid betreffen, voorzover die teksten niet door andere overheden op elektronische wijze ter beschikking worden gesteld;
 3. de Vlaamse gewestelijke regelgeving, voorzover die teksten niet door andere overheden op elektronische wijze ter beschikking worden gesteld;
 4. de regeringsverklaringen en de regeerakkoorden van de Vlaamse Regering, alsook de beleidsdocumenten, waaronder de gewestelijke beleidsnota’s en beleidsbrieven;
 5. de goedgekeurde gewestelijke plannen en programma’s;
 6. de voortgangsverslagen inzake de uitvoering van de onderwerpen vermeld in punt 1° tot en met 5°, indien die door milieu-instanties zijn opgesteld, of in elektronische vorm worden beheerd;
 7. het natuurrapport, vermeld in artikel 10 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, en het milieurapport, vermeld in artikel 2.1.3 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zonder afbreuk te doen aan artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juli 1995 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot het milieurapport en het gewestelijk milieubeleidsplan;
 8. gegevens of samenvattingen van gegevens, afkomstig van het monitoren van activiteiten die gevolgen voor het milieu hebben of waarschijnlijk zullen hebben en die door of namens de Vlaamse administratie zijn verzameld, of die voor de Vlaamse administratie worden beheerd.

Art. 3. De Vlaamse administratie maakt op elektronische wijze bekend waar overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur de informatie betreffende de vergunningen die belangrijke gevolgen hebben voor het milieu, de milieubeleidsovereenkomsten, de milieueffectrapportages, de veiligheidsrapportages en andere risico-beoordelingen kan worden opgevraagd of gevonden.

Art. 4.

De provincies zorgen ervoor dat ten minste de volgende milieu-informatie op elektronische wijze ter beschikking wordt gesteld :

 1. de teksten van provinciale regelgeving;
 2. de provinciale beleidsbrieven en de beleidsverklaringen;
 3. de goedgekeurde provinciale plannen en programma’s;
 4. de voortgangsverslagen inzake de uitvoering van de onderwerpen, vermeld in punt 1° tot en met 3°;
 5. de provinciale milieu- en natuurrapporten;
 6. gegevens of samenvattingen van gegevens afkomstig van het monitoren van activiteiten die gevolgen voor het milieu hebben of waarschijnlijk zullen hebben en die door of namens de provincie zijn verzameld, of die voor de provincie worden beheerd.

Art. 5.

De gemeenten zorgen ervoor dat ten minste de volgende milieu-informatie op elektronische wijze ter beschikking wordt gesteld :

 1. de teksten van gemeentelijke regelgeving;
 2. de goedgekeurde gemeentelijke plannen en programma’s;
 3. de voortgangsverslagen inzake de uitvoering van de onderwerpen, vermeld in punt 1° en 2°;
 4. de gemeentelijke milieu- en natuurrapporten;
 5. gegevens of samenvattingen van gegevens, afkomstig van het monitoren van activiteiten die gevolgen voor het milieu hebben of waarschijnlijk zullen hebben en die door of namens de gemeente zijn verzameld, of die voor de gemeente worden beheerd.

Art. 6. De andere milieu-instanties binnen het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap zorgen ervoor dat ten minste de teksten van de regelgeving inzake of in verband met het milieu, en de goedgekeurde plannen en programma’s in verband met het milieu, op elektronische wijze ter beschikking wordt gesteld, voorzover die informatie niet door andere overheden op elektronische wijze ter beschikking wordt gesteld.

Art. 7. Bij een onmiddellijke bedreiging van de gezondheid van de mens of het milieu, die ontstaat door menselijke activiteiten of ten gevolge van natuurlijke oorzaken, zorgen de milieu-instanties ervoor dat alle nuttige informatie waarover ze zelf beschikken of die voor hen wordt beheerd, onmiddellijk wordt verspreid. Daarbij mag geen afbreuk worden gedaan aan de specifieke verplichtingen die voortvloeien uit de toepassing van andere regelgeving. Onder nuttige informatie wordt in dit geval verstaan, informatie die het publiek dat waarschijnlijk zal worden getroffen, in staat kan stellen maatregelen te nemen om de uit de bedreiging voortvloeiende schade te voorkomen of te beperken.

Art. 8.

De Vlaamse administratie, behorend tot het beleidsdomein Omgeving, stelt jaarlijks een verslag op over de wijze waarop dit besluit is toegepast, met inbegrip van de beschikbaarheid van milieu-informatie op elektronische wijze en via elektronische gegevensbanken. Dat verslag vormt een geďntegreerd deel van het verslag, vermeld in artikel 33, § 1, van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.


Art. 9. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Art. 10. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Leefmilieu en het Waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.