Art. 2.

De Vlaamse administratie die tot het beleidsdomein Omgeving behoort, zorgt ervoor dat ten minste de volgende milieu-informatie op elektronische wijze ter beschikking wordt gesteld :

  1. de teksten van internationale verdragen, conventies of overeenkomsten die van toepassing zijn in het Vlaamse Gewest en die een gewestelijke bevoegdheid betreffen, voorzover die teksten niet door andere overheden op elektronische wijze ter beschikking worden gesteld;
  2. de teksten van communautaire of federale regelgeving, die van toepassing zijn in het Vlaamse Gewest en die een gewestelijke bevoegdheid betreffen, voorzover die teksten niet door andere overheden op elektronische wijze ter beschikking worden gesteld;
  3. de Vlaamse gewestelijke regelgeving, voorzover die teksten niet door andere overheden op elektronische wijze ter beschikking worden gesteld;
  4. de regeringsverklaringen en de regeerakkoorden van de Vlaamse Regering, alsook de beleidsdocumenten, waaronder de gewestelijke beleidsnota’s en beleidsbrieven;
  5. de goedgekeurde gewestelijke plannen en programma’s;
  6. de voortgangsverslagen inzake de uitvoering van de onderwerpen vermeld in punt 1 tot en met 5, indien die door milieu-instanties zijn opgesteld, of in elektronische vorm worden beheerd;
  7. het natuurrapport, vermeld in artikel 10 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, en het milieurapport, vermeld in artikel 2.1.3 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zonder afbreuk te doen aan artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juli 1995 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot het milieurapport en het gewestelijk milieubeleidsplan;
  8. gegevens of samenvattingen van gegevens, afkomstig van het monitoren van activiteiten die gevolgen voor het milieu hebben of waarschijnlijk zullen hebben en die door of namens de Vlaamse administratie zijn verzameld, of die voor de Vlaamse administratie worden beheerd.