Art. 3. De Vlaamse administratie maakt op elektronische wijze bekend waar overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur de informatie betreffende de vergunningen die belangrijke gevolgen hebben voor het milieu, de milieubeleidsovereenkomsten, de milieueffectrapportages, de veiligheidsrapportages en andere risico-beoordelingen kan worden opgevraagd of gevonden.