Art. 5.

De gemeenten zorgen ervoor dat ten minste de volgende milieu-informatie op elektronische wijze ter beschikking wordt gesteld :

  1. de teksten van gemeentelijke regelgeving;
  2. de goedgekeurde gemeentelijke plannen en programma’s;
  3. de voortgangsverslagen inzake de uitvoering van de onderwerpen, vermeld in punt 1 en 2;
  4. de gemeentelijke milieu- en natuurrapporten;
  5. gegevens of samenvattingen van gegevens, afkomstig van het monitoren van activiteiten die gevolgen voor het milieu hebben of waarschijnlijk zullen hebben en die door of namens de gemeente zijn verzameld, of die voor de gemeente worden beheerd.