Art. 6. De andere milieu-instanties binnen het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap zorgen ervoor dat ten minste de teksten van de regelgeving inzake of in verband met het milieu, en de goedgekeurde plannen en programma’s in verband met het milieu, op elektronische wijze ter beschikking wordt gesteld, voorzover die informatie niet door andere overheden op elektronische wijze ter beschikking wordt gesteld.