Art. 8.

De Vlaamse administratie, behorend tot het beleidsdomein Omgeving, stelt jaarlijks een verslag op over de wijze waarop dit besluit is toegepast, met inbegrip van de beschikbaarheid van milieu-informatie op elektronische wijze en via elektronische gegevensbanken. Dat verslag vormt een geļntegreerd deel van het verslag, vermeld in artikel 33, § 1, van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.