Elektriciteitsdecreet
Decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

Hoofdstuk I.
Algemene bepalingen

[...]


Artikel 1. [...]

Art. 2. [...]

Hoofdstuk II.
Distributienetbeheer

[...]


Afdeling I.
Aanwijzing van netbeheerders :

[...]


Art. 3. [...]

Art. 4. [...]

Art. 5.

[...]


Art. 6.

[...]


Afdeling II.
Activiteiten van de netbeheerder

[...]


Art. 7. [...]

Art. 8.

[...]


Art. 9.

[...]


Art. 10.

[...]


Hoofdstuk III.
Toegang tot het distributienet

[...]


Art. 11. [...]

Art. 12. [...]

Art. 13.

[...]


Art. 14.

[...]


Art. 15.

[...]


Art. 16.

[...]


Hoofdstuk IV.
Leveringsvergunningen

[...]


Art. 17. [...]

Hoofdstuk V.
Toelatingen

[...]


Art. 18. [...]

Hoofdstuk VI.
Openbaredienstverplichtingen

[...]


Art. 18bis. [...]

Art. 18ter. [...]

Art. 18quater. [...]

Art. 19. [...]

Art. 19bis. [...]

Art. 19ter. [...]

Art. 20. [...]

Hoofdstuk VII.
Bevordering van milieuvriendelijke elektriciteitsopwekking

[...]


Art. 21. [...]

Art. 22.

[...]


Art. 23.

[...]


Art. 23bis. [...]

Art. 24.

[...]


Art. 25.

[...]


Art. 25bis. [...]

Art. 25ter. [...]

Art. 25quater. [...]

Art. 25quinquies.

De aanvrager van een nieuwe aansluiting op het distributienet voor een productie-installatie van elektriciteit uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling draagt de kosten voor de aansluiting op het distributienet.

De kosten voor de aanleg van de elektrische leidingen over de eerste duizend meter op het openbaar domein tussen het distributienet en de productieinstallatie zijn in dat geval ten laste van de distributienetbeheerder voor zover het aansluitingsvermogen van die productie-installatie niet hoger is dan 5 MVA. De aanvrager van de aansluiting draagt alle overige kosten bij een nieuwe aansluiting van een productie-installatie van elektriciteit uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling op het distributienet.

De kosten, vermeld in het tweede lid, die ten laste van de netbeheerder gelegd worden, worden beschouwd als kosten ten gevolge van de openbaredienstverplichtingen van de netbeheerder als netbeheerder.


Art. 25sexies. [...]

Hoofdstuk VIII.
Fonds hernieuwbare energiebronnen

[...]


Art. 26. [...]

Hoofdstuk IX.
Reguleringsinstantie

[...]


Afdeling I.
Oprichting

[...]


Art. 27. [...]

Afdeling II.
Doel, taken en bevoegdheden

[...]


Art. 28. [...]

Art. 29. [...]

Art. 30. [...]

Afdeling III.
Bestuur en werking

[...]


Art. 31. [...]

Art. 32. [...]

Art. 33. [...]

Afdeling IV.
FinanciŽle middelen

[...]


Art. 34.

[...]


Afdeling V.
Toezicht

[...]


Art. 35. [...]

Hoofdstuk X.
Sancties

[...]


Afdeling I.
Strafrechterlijke sancties

[...]


Art. 36. [...]

Afdeling II.
Sancties opgelegd door de VREG

[...]


Art. 37. [...]

Afdeling III.
Sancties opgelegd door het Vlaams Energieagentschap

[...]


Art. 37bis. [...]

Art. 37ter. [...]

Hoofdstuk XI.
Heffing op de exploitatie van een distributienet voor elektriciteit in het Vlaamse Gewest

[...]


Afdeling I.
Grondslag, heffingsplichtige en tarief

[...]


Art. 38. [...]

Art. 39. [...]

Art. 40. [...]

Art. 41. [...]

Afdeling II.
Vestiging van de aanslag

[...]


Art. 42. [...]

Art. 43. [...]

Art. 44. [...]

Art. 45. [...]

Art. 46. [...]

Afdeling III.
Controle

[...]


Art. 47. [...]

Afdeling IV.
Administratief beroep

[...]


Art. 48. [...]

Afdeling V.
Ambtshalve heffing, administratieve geldboete en dwangbevel

[...]


Art. 49. [...]

Art. 50. [...]

Art. 51. [...]

Art. 52. [...]

Afdeling VI.
Verjaring

[...]


Art. 53. [...]

Hoofdstuk XII.
Slotbepalingen

[...]


Art. 54. [...]

Art. 55. [...]

Art. 56. [...]

Art. 57. [...]

Art. 58. [...]