Art. 16.6.3ter.

Wie opzettelijk, in strijd met de milieuvoorschriften :

specimens van beschermde in het wild levende dier- en plantensoorten, vermeld in de bijlagen II,  III en IV van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, eieren van die diersoorten of delen of afgeleide producten van die dier- en plantensoorten in bezit heeft, vangt of zich toe-eigent, beschadigt, doodt of verhandelt of; 
de nesten, rustplaatsen of voortplantingsplaatsen van die diersoorten beschadigt; 
[...]

 

wordt gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met een geldboete van 100 tot 500.000 euro of met één van die straffen.

 

Wie door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid, in strijd met de milieuvoorschriften :

1°  specimens van beschermde in het wild levende dier- en plantensoorten, vermeld in de bijlagen II, III en IV van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, eieren van die diersoorten of delen of afgeleide producten van die dier- en plantensoorten in bezit heeft, vangt of zich toe-eigent, beschadigt, doodt of verhandelt of; 
de nesten, rustplaatsen of voortplantingsplaatsen van die diersoorten beschadigt; 
[...]

 

wordt gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot drie jaar en met een geldboete van 100 tot 350.000 euro of met één van die straffen.