Art. 10.1.1.

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder :

Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;
Materialendecreet : het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen;
samenwerkingsakkoord verpakkingsafval : samenwerkingsakkoord van 30 mei 1996 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval;
Bodemsaneringsdecreet : decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering;
[...]
decreet integraal waterbeleid : het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018;
OVAM : Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
[VMM : Vlaamse Milieumaatschappij;]
[...]