Art. 1ter.
In het Waalse Gewest bepaalt de Regering, na advies van [de Beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden] en na overleg met de andere gewestelijke Regeringen en met de Regeringen van de Benelux-Staten, de data van de opening, van sluiting en die van schorsing van de jacht voor een periode van vijf jaar, voor het geheel of een gedeelte van zijn grondgebied, voor elke categorie, soort, type, of geslacht van wild en voor elke jachtwijze.
Zo de sanitaire, biologische of meteorologische toestand het rechtvaardigt, kan de Regering, na advies van [de Beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden], het krachtens het eerste lid bepaalde wijzigen voor de duur van een jachtjaar.
Binnen een bepaalde perimeter kan de Regering, onder de door haar vastgelegde voorwaarden, afwijken van het krachtens het eerste en het tweede lid bepaalde, ten voordele van de houders van een jachtrecht die lid zijn van een door haar erkende jachtraad.
De besluiten betreffende de opening en de sluiting van de jacht worden ten minste dertig dagen vr de aldus bepaalde data bekendgemaakt.]