Art. 1quater.
In het Waalse Gewest kan de Regering, na advies van [de Beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden], de jacht met het Geweer op door haar aangeduide wildsoorten afhankelijk maken van het houden [en het inachtnemen] van een door haar goedgekeurd afschotplan. Na advies van [de Beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden] bepaalt zij de procedure en de goedkeuringsvoorwaarden van het afschotplan, [de maatregelen ter controle van de naleving van de toepassing van dat plan, alsook de maatregelen die getroffen dienen te worden voor de naleving van laatstgenoemde].
De inbreuken [op de bepalingen van dit artikel en diens uitvoeringsbesluiten] worden gestraft met een geldboete van 100 tot 1000 [euro].]