Art. 1sexies.
In het Waalse Gewest kan de Regering, na advies van [de Beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden], een financiŽle tegemoetkoming toekennen aan acties ter bevordering van de studie, het behoud of de ontwikkeling van het in artikel 1bis bedoelde wild levend in de natuur, alsook aan elke actie tot bewustmaking hieromtrent.
Deze tegemoetkoming kan aan elke natuurlijke of rechtspersoon toegekend worden.]