Art. 2.
In het Waalse Gewest is het verboden op elk grof wild te jagen op een afgesloten terrein, op straffe van een geldboete van 200 tot 1.000 euro.
Deze bepaling is niet van toepassing op terreinen of delen van terreinen afgebakend met afsluitingen geplaatst voor de veiligheid van personen, met name om redenen van openbare veiligheid of wegveiligheid, voor de bescherming van de teelten en voor de handhaving van het vee.
De Regering bepaalt de hoogte van de afsluitingen en de modaliteiten voor de plaatsing ervan.