Art. 2bis.

§ 1

De jacht met het geweer is verboden op elk terrein waarvan de aaneengesloten oppervlakte minder bedraagt dan vijfentwintig hectaren ten noorden en ten westen van de lijn Samber en Maas en minder dan vijftig hectare ten zuiden van deze lijn.
Voor de toepassing van het eerste lid worden als aaneengesloten terreinen beschouwd, waarop over gans hun uitgestrektheid mag worden gejaagd, de jachtterreinen die doorsneden worden door een openbare of privé-weg, een niet bevaarbare waterloop of een spoorweg.
Worden echter niet als aaneengesloten beschouwd de terreinen:
die hetzij door een autoweg, hetzij door een bevaarbare waterloop, hetzij door een spoorweg met een breedte, bermen inbegrepen, van meer dan vijftig meter, worden doorsneden;
die verbonden zijn door delen waarin omwille van hun afmetingen geen cirkel met een straal van ten minste vijfentwintig meter kan worden getrokken.
De jacht met geweer is eveneens verboden op elk gedeelte van een terrein, welke ook de oppervlakte van dit laatste weze, waarin omwille van zijn afmetingen geen cirkel met een straal van ten minste vijfentwintig meter kan worden getrokken.

§ 2

De jacht met het geweer op waterwild is evenwel toegestaan op terreinen van geringere oppervlakte dan deze bepaald in § 1, mits deze terreinen, op het ogenblik dat de jacht wordt uitgeoefend, een minimum aaneengesloten wateroppervlakte van één hectare omvatten waarop de jacht toegestaan is.
Voor de toepassing van het eerste lid worden als aaneengesloten beschouwd alle ononderbroken wateroppervlakten, evenals de watervlakten die onderling op natuurlijke of kunstmatige wijze door een watergang verbonden zijn.

[§ 3 Op de terreinen, die verdeeld zijn over twee of meer gewesten of landen, is het jagen toegelaten onder de voorwaarden van dit decreet op het gedeelte van de terreinen gelegen in het Waalse Gewest, voor zover de totale oppervlakte van de aaneengesloten terreinen ten minste gelijk is aan het minimum dat geëist is in een van deze landen of in een van deze gewesten, en voor zover er een reciprociteitsbeginsel bestaat tussen het Waalse Gewest en deze aangrenzende landen of gewesten.]]

[§ 4

Wat het Waalse Gewest betreft, worden de inbreuken op de bepalingen van dit artikel gestraft met een geldboete van 100 of 1000 [euro].]
Waals Gewest