Art. 6.
[In het Waalse Gewest is het verboden op enigerlei wijze te jagen buiten de door de Regering bepaalde tijden.
Het is eveneens verboden te eniger tijd eieren of broedsels van vogels, gerangschikt als wild en levend in de natuur, weg te nemen of te vernielen, te koop te stellen, te verkopen, te kopen, te vervoeren of te venten.
De inbreuken op de bepalingen van dit artikel worden gestraft met een geldboete van 200 tot 1000 [euro].]
Waals Gewest