Art. 9bis.
[In het Waalse Gewest:

§ 1

Na advies van [de Beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden] treft de Regering een regeling voor het gebruik van projectielen, tuigen, toestellen, of procédés, jachtwijzen of -technieken ter uitoefening van de jacht.
De parforcejacht is verboden in het Waalse Gewest.

§ 2

Het is verboden met een vuurwapen gebruik te maken van jachtkansels gelegen op minder dan tweehonderd meter van elk terrein waar iemand anders met het geweer jaagt of van een natuurreservaat in de zin van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, behalve indien de jacht er toegelaten is, of van een kunstmatige voederplaats voor het wild.
Het voorafgaand verbod slaat niet op jachtkansels benut voor de bestrijding van de houtduif onder de door de Regering bepaalde voorwaarden.

§ 3

De inbreuken op de bepalingen van dit artikel worden gestraft met een geldboete van 100 tot 1000 [euro].]]