Art. 10.
[In het Waalse Gewest is het verboden dood wild te vervoeren of in de handel te brengen, behalve vanaf de opening van de jacht tot en met de tiende dag volgend op de sluiting van de jacht op dit wild.
Het verbod van het eerste lid slaat niet op wildpreparaten wanneer het wild dat er in verwerkt is, volledig onherkenbaar is.
Wanneer de jacht in een beperkt gebied geopend is, kan de Regering een regeling treffen voor het vervoer en het te koop stellen van het wild geschoten tijdens de betrokken periode.
De handelaars in wild, tafelhouders en restaurateurs kunnen alle wild vervoeren, laten vervoeren, stockeren, gereedmaken, behandelen, in de handel brengen na de in het 1e en 2e lid bedoelde periodes op voorwaarde dat zij hun herkomst kunnen bepalen, hun regelmatig houden kunnen bewijzen, onder meer ten opzichte van de regeling toepasselijk in de Staat of in het Gewest van herkomst en dat zij de voorwaarden vastgesteld door de Regering na advies van [de Beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden] beantwoorden.
De Regering kan beslissen dat het vervoer of het in de handel brengen van dood wild eveneens verboden is of gereglementeerd wordt tijdens de periode vanaf de opening van de jacht tot en met de tiende dag volgend op de sluiting van de jacht.
[In geval van sanitair risico kan de regering ook het vervoer van elk geschoten wild naar wildverzamelcentra bevelen met het oog op analyse, en voor de vernietiging ervan. De Regering bepaalt de gebieden waarop de maatregel betrekking heeft, wijst de verzamelcentra aan, bepaalt de vervoervoorwaarden van het geschoten wild naar deze centra en de voorwaarden voor een eventuele vergoeding.]
Wat betreft het grof wild kan de Regering een Waalse herkomst- en kwaliteitslabel instellen, dat bestemd is voor de teeltprodukten en de jachtprodukten. Zij bepaalt de toekenningsvoorwaarden van het label.
De inbreuken op de bepalingen van dit artikel worden gestraft met een geldboete van 100 tot 1000 [euro] en met een gevangenisstraf van één maand tot twee jaar, of slechts met een van deze straffen.]