Art. 14.

[ 1

Voor elke jachtwijze wordt hij die jagend wordt aangetroffen en niet in het bezit is van een in 3 bedoelde jachtverlof of jachtvergunning gestraft met een geldboete van 200 [euro]. Indien de jager het bewijs kan leveren van een jachtverlof of van een jachtvergunning, maar niet in het bezit is van deze dokumenten, wordt de geldboete tot 25 [euro] verminderd.
Nochtans moeten de jachtopzieners, alsook de drijvers en andere helpers tijdens de waarneming van hun opdracht niet in het bezit zijn van een jachtverlof of -vergunning.
Hij die jagend wordt aangetroffen en het vereiste verlof niet overlegt, wordt, behalve tot de geldboete bij dit artikel bepaald, ambtshalve veroordeeld tot betaling van het bedrag van de voor dit verlof verschuldigde taks en door het strafbare feit ontdoken is.
Het jachtverlof en de jachtvergunning moeten getoond worden op elk verzoek van n der in artikel 24 bedoelde agenten. Zij zijn persoonlijk.

2

Het jachtverlof wordt door de door de Regering aangestelde ambtenaren uitgereikt tegen betaling aan het Waalse Gewest van een jaarlijkse taks van [223,10euro]. Het is geldig alle dagen van de week.
De Regering bepaalt de vorm en de andere voorwaarden voor de uitreiking van het verlof.
De Regering kan de toekenning van het jachtverlof aan een eksamen onderwerpen.

3

De houder van een in het Waalse Gewest uitgereikt jachtverlof kan een jachtvergunning bekomen voor zijn genodigde, die niet in dit Gewest woont.
Deze vergunning is geldig tijdens vijf opeenvolgende dagen en zij wordt uitgereikt tegen de betaling aan het Gewest van een taks van [37,18euro].
Deze vergunning vermeldt de naam van de houder van het verlof en de naam van de houder van de vergunning, alsook de data en de plaats waar zij zal worden gebruikt.
De Regering bepaalt de vorm en de voorwaarden voor de uitreiking van de vergunning en duidt de voor haar uitreiking bevoegde ambtenaren aan.

4

Overeenkomstig de indexschommelingen kan de Regering overgaan tot een driejaarlijkse herziening van de bedragen van de in 2 en 3 bedoelde taksen.
De krachtens de bepalingen van de 2 en 3 gende bedragen kunnen niet terugbetaald worden.
Nochtans, indien het jachtverlof of de jachtvergunning niet uitgereikt werden, kan een aanvraag om terugbetaling van hun bedrag ingediend worden bij de Minister bevoegd voor de jacht.
De in 2 en 3 bedoelde bedragen worden betaald vr de uitreiking van het jachtverlof of van de jachtvergunning bij middel van een storting of een overschrijving op de rekening van de ontvangsten van het Ministerie van het Waalse Gewest.

5

De inbreuken op de bepalingen van dit artikel worden opgespoord en vastgesteld door de in artikel 24 bedoelde ambtenaren, wachters en agenten, alsook door de ambtenaren of agenten daartoe door de Regering aangesteld. Buiten dewelke bedoeld in 1, worden de andere inbreuken op de bepalingen van dit artikel gestraft met een geldboete van 100 tot 200 [euro].]
Waals Gewest