Art. 26.
De vervolging geschiedt ambtshalve, maar indien het enkel een overtreding van de [artikelen 7 en 10 van het Jachtdecreet van 24 juli 1991] betreft, geschiedt de vervolging niet dan op klacht van de houder van het jachtrecht of van zijn rechthebbende. De klager is alleen dan gehouden zich burgerlijke partij te stellen, indien hij schadevergoeding wil vorderen.
Wanneer de overtreding van [artikel 7 van het Jachtdecreet van 24 juli 1991] evenwel begaan wordt op een eigendom dat deel uitmaakt van het openbaar domein of van het privaat domein van de Staat, van de provincie, van de gemeente of van openbare instellingen, en waarvan de jacht niet verhuurd is, geschiedt de vervolging ambtshalve.
Vlaams Gewest