Art. 29.
De rechtbank waarbij een van de bij deze wet omschreven misdrijven aanhangig is, kan schadevergoeding toekennen op klacht van de eigenaar der vruchten, voor gezien getekend door de burgemeester en vergezeld van een door deze ambtenaar kosteloos opgemaakt proces-verbaal van schatting van de schade.
De voorgaande bepaling is toepasselijk in de gevallen van artikel [552, 6], en van artikel 556, 6 en 7, van het Strafwetboek.
Federale tekst