Art. 30ter.

1

Elke beslissing genomen ter uitvoering van deze wet mag niet als doel of gevolg hebben een afwijking te zijn van een regel van internationaal recht zonder de door haar opgelegde voorwaarden na te leven.

2

Wat betreft de krachtens deze wet genomen beslissingen die niet volledig in het Belgisch Staatsblad bekend worden gemaakt, treft de Regering, na advies van [de Beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden], de nodige maatregelen om ze bekend te maken langs andere wegen dan het Belgisch Staatsblad of om het publiek te informeren over de manier waarop het er kennis van kan nemen.]