Art. 3.1.1.

ß 1

Er wordt een autonome dienst met rechtspersoonlijkheid opgericht. Deze dienst draagt als naam Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, hierna VREG te noemen.
Alle officiŽle akten, officiŽle aankondigingen of andere officiŽle stukken die van de VREG uitgaan, vermelden de benaming van de dienst, met onmiddellijk daarvoor of daarna, leesbaar en voluit geschreven, de woorden “autonome dienst met rechtspersoonlijkheid”.

ß 2

De VREG staat onder toezicht van het Vlaams Parlement.

ß 3

Het Vlaams Parlement kan de vestigingsplaats van de zetel van de VREG bepalen.

ß 4

De VREG fungeert voor het Vlaamse Gewest en voor de gewestelijke bevoegdheden inzake elektriciteit en aardgas als de regulerende instantie, vermeld in [artikel 57, tweede lid, van de richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van richtlijn 2012/27/EU] en artikel†39, tweede lid, van de richtlijn†2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13†juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van richtlijn†2003/55/EG.
Bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden als regulator vraagt of ontvangt de VREG, noch zijn bestuurders, noch zijn personeelsleden, instructies van de Vlaamse Regering, van het Vlaams Parlement of van een andere publieke of particuliere entiteit.
De VREG oefent zijn taken en bevoegdheden op onpartijdige en transparante wijze uit.