Art. 3.1.5.

§ 1 [

De VREG wordt bestuurd door een raad van bestuur die maximaal uit zeven leden bestaat.
Het Vlaams Parlement stelt de leden van de raad van bestuur aan op grond van objectieve, transparante en bekendgemaakte criteria, volgens een onafhankelijke en onpartijdige procedure, en met inachtneming van een roulatieschema. Zo wordt gegarandeerd dat de kandidaten voor de relevante positie over de vereiste vaardigheden en ervaring beschikken.
De bestuurders worden aangesteld voor een eenmalig hernieuwbare termijn van vijf jaar.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
]

§ 2

Ten hoogste twee derde van de leden is van hetzelfde geslacht.

§ 3

De leden van de raad van bestuur kunnen alleen worden ontslagen op eigen verzoek, bij niet-naleving van de vereisten vermeld in artikel 3.1.7 of ten gevolge van een strafrechtelijke veroordeling.

§ 4

De leden van de raad van bestuur worden vergoed overeenkomstig categorie I van het besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de vergoeding van de bestuurders van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, en van de regeringsafgevaardigden die toezicht uitoefenen bij deze agentschappen.