Art. 3.1.10.

§ 1

De [algemeen directeur] is, binnen de perken van dit decreet, de bijbehorende uitvoeringsbepalingen en het huishoudelijk reglement, vermeld in artikel 3.1.11, belast met het dagelijks bestuur van de VREG.
Het huishoudelijk reglement legt de taken van het dagelijks bestuur vast. [...]

§ 2

De [algemeen directeur] is belast met de voorbereiding van de beslissingen van de raad van bestuur. Hij verstrekt aan de raad van bestuur alle inlichtingen en brengt alle voorstellen die voor de werking van de VREG nuttig of nodig zijn op de agenda van de raad van bestuur.

§ 3

De [algemeen directeur] vertegenwoordigt de VREG in de gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen, met inbegrip van het optreden voor administratieve rechtscolleges, en treedt rechtsgeldig in naam en voor rekening van de VREG op, zonder dat hij dat aan de hand van een beslissing van de raad van bestuur moet staven.

§ 4

Zonder afbreuk te doen aan de rechtspositieregeling van het personeel, kan de [algemeen directeur] onder zijn verantwoordelijkheid een of meerdere specifieke bevoegdheden delegeren aan een of meer personeelsleden van de VREG. Die delegatie wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

§ 5

De [algemeen directeur] voert de beslissingen van de raad van bestuur uit.

§ 6

De [algemeen directeur] is belast met de leiding van het personeel.