Afdeling IV.
Huishoudelijk reglement


Art. 3.1.11.

§ 1

De raad van bestuur stelt een huishoudelijk reglement op, dat inzonderheid de volgende inhoud heeft:
[de regels inzake de bijeenroeping van de raad van bestuur, op verzoek van de voorzitter van de raad van bestuur, de algemeen directeur of ten minste vier leden van de raad van bestuur;]
de regels inzake het voorzitterschap van de raad van bestuur, en de regels bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter;
de nadere precisering van het dagelijks bestuur;
de regels die de raad van bestuur in acht moet nemen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden;
de voorwaarden die de raad van bestuur moet respecteren bij de behartiging van bijzondere vraagstukken;
de regels op grond waarvan de leden van de raad van bestuur zich op kosten van de VREG kunnen laten bijstaan door technische raadgevers.
[Bij de vaststelling van het huishoudelijk reglement doet de raad van bestuur geen afbreuk aan de bepalingen van artikel 3.1.8.]

§ 2

[...]

§ 3

[...]

§ 4

Het huishoudelijk reglement wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.