Afdeling VIII.
Openbaredienstverplichtingen opgelegd aan de netbeheerder


Art. 4.1.20.
De Vlaamse Regering kan, na advies van de VREG, de netbeheerders openbaredienstverplichtingen opleggen met betrekking tot hun dienstverlening aan afnemers en aanvragers van een aansluiting op hun net.
Die openbaredienstverplichtingen kunnen onder meer handelen over:
de informatieverlening en het eventueel voorafgaand overleg bij een onderbreking van de elektriciteits- en aardgastoevoer voor aanleg, onderhoud en herstelling van het net;
de karakteristieken van de geleverde elektrische spanning, aardgasdruk en aardgaskwaliteit op het toegangspunt;
de termijnen waarbinnen aanvragen voor nieuwe aansluitingen en aanpassingen van aansluitingen behandeld en uitgevoerd worden;
de termijnen waarbinnen klachten en vragen van afnemers behandeld worden;
de facturatie aan afnemers;
de informatieverlening aan afnemers en aanvragers van een aansluiting op het net;
de behandeling van klachten van afnemers en aanvragers van een aansluiting op het net.

Art. 4.1.21.
De Vlaamse Regering kan, na advies van de VREG, de netbeheerders openbaredienstverplichtingen opleggen met betrekking tot hun dienstverlening aan de leveranciers die toegang hebben tot hun net en/of hun aangestelden.
Deze openbaredienstverplichtingen kunnen onder meer handelen over de termijnen waarbinnen meetgegevens en de aansluitingsgegevens van de klanten van de leverancier door de netbeheerder worden overgemaakt aan de leverancier en/of zijn aangestelde.

Art. 4.1.22.
De Vlaamse Regering kan, na advies van de VREG, de netbeheerders extra openbaredienstverplichtingen opleggen naast de openbaredienstverplichtingen van dit decreet, met betrekking tot:
hun investeringen in het net;
de levering van elektriciteit of aardgas aan [iedere afnemer die elektriciteit of aardgas koopt voor eigen huishoudelijk gebruik en niet voor commerciėle of professionele activiteiten] die niet over een leveringscontract beschikken of van wie de leverancier zijn verplichtingen niet nakomt, doordat de toegang tot het distributienet beėindigd wordt of doordat hij, om welke reden dan ook, geen elektriciteit of aardgas meer kan leveren aan zijn afnemers;
de procedure die de netbeheerder moet volgen bij wanbetaling door de afnemer;
maatregelen van sociale aard, zoals de plaatsing en de exploitatie van budgetmeters voor elektriciteit[, budgetmeters voor aardgas] en van stroombegrenzers;
de exploitatie van openbare verlichting.
De gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn verlenen hun medewerking aan de netbeheerders bij de uitvoering van de openbaredienstverplichtingen die hun opgelegd zijn volgens dit decreet of de uitvoeringsbepalingen ervan. De Vlaamse Regering bepaalt de vorm waarin die medewerking zal bestaan.

Art. 4.1.22/1.
De netbeheerder of zijn werkmaatschappij brengen de evenwichtsverantwoordelijken onmiddellijk op de hoogte van de onderbreking of van de beperking van de afname en injectie van de productie-eenheden, aangesloten op hun net en de modaliteiten hiervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen betreffende welke gegevens worden vrijgegeven en de wijze waarop deze worden vrijgegeven.

Art. 4.1.22/1/1.
Met behoud van de toepassing van artikel 4.1.22/4 en 4.1.22/5 is de syndicus, vermeld in artikel 3.89 van het Burgerlijk Wetboek, gemachtigd om in het kader van de door of krachtens het Burgerlijk Wetboek vastgestelde taken met betrekking tot het administratieve, technische en financiėle beheer van het gebouw waarvoor hij door de vereniging van mede-eigenaars als syndicus is aangesteld, voor dat hele gebouw bij de netbeheerder of zijn werkmaatschappij alle EAN-codes op te vragen, te verwerken en te gebruiken voor de uitvoering van die beheerstaken.
De betrokkenen zijn de syndicus, en de eigenaars en gebruikers van de gebouweenheden in het gebouw.
Voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de doeleinden, vermeld in het eerste lid, is de syndicus de verwerkingsverantwoordelijke, vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming.
De syndicus bewaart die gegevens uiterlijk tot de einddatum van zijn mandaat.