Art. 4.1.20.
De Vlaamse Regering kan, na advies van de VREG, de netbeheerders openbaredienstverplichtingen opleggen met betrekking tot hun dienstverlening aan afnemers en aanvragers van een aansluiting op hun net.
Die openbaredienstverplichtingen kunnen onder meer handelen over:
1
de informatieverlening en het eventueel voorafgaand overleg bij een onderbreking van de elektriciteits- en aardgastoevoer voor aanleg, onderhoud en herstelling van het net;
2
de karakteristieken van de geleverde elektrische spanning, aardgasdruk en aardgaskwaliteit op het toegangspunt;
3
de termijnen waarbinnen aanvragen voor nieuwe aansluitingen en aanpassingen van aansluitingen behandeld en uitgevoerd worden;
4
de termijnen waarbinnen klachten en vragen van afnemers behandeld worden;
5
de facturatie aan afnemers;
6
de informatieverlening aan afnemers en aanvragers van een aansluiting op het net;
7
de behandeling van klachten van afnemers en aanvragers van een aansluiting op het net.