Art. 4.1.22.
De Vlaamse Regering kan, na advies van de VREG, de netbeheerders extra openbaredienstverplichtingen opleggen naast de openbaredienstverplichtingen van dit decreet, met betrekking tot:
hun investeringen in het net;
de levering van elektriciteit of aardgas aan [iedere afnemer die elektriciteit of aardgas koopt voor eigen huishoudelijk gebruik en niet voor commerciėle of professionele activiteiten] die niet over een leveringscontract beschikken of van wie de leverancier zijn verplichtingen niet nakomt, doordat de toegang tot het distributienet beėindigd wordt of doordat hij, om welke reden dan ook, geen elektriciteit of aardgas meer kan leveren aan zijn afnemers;
de procedure die de netbeheerder moet volgen bij wanbetaling door de afnemer;
maatregelen van sociale aard, zoals de plaatsing en de exploitatie van budgetmeters voor elektriciteit[, budgetmeters voor aardgas] en van stroombegrenzers;
de exploitatie van openbare verlichting.
De gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn verlenen hun medewerking aan de netbeheerders bij de uitvoering van de openbaredienstverplichtingen die hun opgelegd zijn volgens dit decreet of de uitvoeringsbepalingen ervan. De Vlaamse Regering bepaalt de vorm waarin die medewerking zal bestaan.