Hoofdstuk II.
Technische reglementen


Art. 4.2.1.

§ 1

[De VREG stelt, na voorafgaandelijk stakeholdersoverleg, een ontwerp van technisch reglement op voor het beheer van het elektriciteitsdistributienet, het aardgasdistributienet en het plaatselijk vervoernet van elektriciteit. Dit ontwerp van reglement wordt vervolgens ter consultatie aan de marktpartijen voorgelegd.]
[De reglementen bevatten telkens de bepalingen van toepassing op de gesloten distributienetten [...].]

§ 2

De technische reglementen, vermeld in § 1, bevatten voor het beheer, de toegang tot en de aansluiting op het net in ieder geval:
de technische en operationele regels die verbonden zijn aan de taken die behoren tot het beheer van het net, vermeld in artikel 4.1.6;
de verplichtingen die opgelegd zijn aan producenten, evenwichtsverantwoordelijken, bevrachters, leveranciers[, aanbieders van energiediensten met inbegrip van [exploitanten van noodgroepen,] aggregatoren], afnemers, [...], om de netbeheerder in staat te stellen zijn net zo kwaliteitsvol mogelijk te beheren[, inclusief de handels- en balanceringsvereisten opgelegd aan iedere leverancier van elektriciteit of aardgas aan afnemers in het Vlaamse Gewest];
de regels voor de uitwisseling van gegevens tussen de beheerder van het transmissienet, de vervoeronderneming, de distributienetbeheerders, de beheerder van het plaatselijke vervoernet van elektriciteit, [de beheerder van het gesloten distributienet], de producenten, de aardgasinvoerders, de evenwichtsverantwoordelijken, de bevrachters, de tussenpersonen, de leveranciers[, de aanbieders van energiediensten met inbegrip van aggregatoren] en de afnemers;
de regels die opgelegd zijn aan leveranciers en netbeheerders bij klant- of leverancierswissels, [contractuele wijzigingen op het toegangspunt], de opname en rechtzetting van meterstanden en de allocatie en reconciliatie, inclusief de financiėle verrekeningen tussen marktpartijen;
de eventuele technische uitvoeringsregels bij openbaredienstverplichtingen die opgelegd zijn aan leveranciers of netbeheerders op grond van dit decreet;
de informatieverplichtingen of voorafgaande goedkeuring [of vaststelling] door de VREG van de operationele regels, algemene voorwaarden, typeovereenkomsten, formulieren en procedures die gebruikt worden door de netbeheerder ten aanzien van leveranciers[, aanbieders van energiediensten met inbegrip van aggregatoren] en afnemers;
de prioriteit die moet worden gegeven aan kwalitatieve warmtekrachtinstallaties en aan productie-installaties van groene stroom;
[de verplichting voor de netbeheerders tot het verstrekken van informatie aan de VREG over de beoordeling die zij uitvoeren van het potentieel voor energie-efficiėntie van hun gas- en elektriciteitsinfrastructuur, in het bijzonder wat betreft transport, distributie, beheer van de belasting van het net en interoperabiliteit, en de aansluiting op installaties voor energieopwekking, inclusief de toegangsmogelijkheden voor micro-energiegeneratoren;]
[de vaststelling of goedkeuring van niet-tarifaire toegangs- en aansluitingsvoorwaarden;]
10°
[de technische en operationele regels die verbonden zijn aan de taken die behoren tot het databeheer, vermeld in artikel 4.1.8/2;]
11°
[de limitatieve lijst van rubrieken van gegevens die de netbeheerder nodig heeft voor de uitvoering van de taken die hem in of krachtens voorliggend decreet worden opgelegd;]
12°
[de limitatieve lijst van persoonsgegevens, zoals meetgegevens en afgeleide gegevens, die de distributienet-netbeheerder nodig heeft voor de uitvoering van de taken die hem in of krachtens voorliggend decreet worden opgelegd;]
13°
[de lijst van gegevens, waaronder ook persoonsgegevens, die in het toegangsregister worden opgenomen.]

§ 3 [

De technische reglementen, vermeld in paragraaf 1, worden na een openbare consultatie goedgekeurd door de raad van bestuur van de VREG.
De technische reglementen treden pas in werking na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
]