Art. 4.2.1.

§ 1

[De VREG stelt, na voorafgaandelijk stakeholdersoverleg, een ontwerp van technisch reglement op voor het beheer van het elektriciteitsdistributienet, het aardgasdistributienet en het plaatselijk vervoernet van elektriciteit. Dit ontwerp van reglement wordt vervolgens ter consultatie aan de marktpartijen voorgelegd.]
[De reglementen bevatten telkens de bepalingen van toepassing op de gesloten distributienetten [...].]

§ 2

De technische reglementen, vermeld in § 1, bevatten voor het beheer, de toegang tot en de aansluiting op het net in ieder geval:
de technische en operationele regels die verbonden zijn aan de taken die behoren tot het beheer van het net, vermeld in artikel 4.1.6;
de verplichtingen die opgelegd zijn aan producenten, evenwichtsverantwoordelijken, bevrachters, leveranciers[, [actieve afnemers, energiegemeenschappen van burgers, hernieuwbare-energiegemeenschappen,] aanbieders van energiediensten met inbegrip van [exploitanten van noodgroepen,] aggregatoren], [dienstverleners van flexibiliteit,] afnemers, [...], om de netbeheerder in staat te stellen zijn net zo kwaliteitsvol mogelijk te beheren[, inclusief de handels- en balanceringsvereisten opgelegd aan iedere leverancier van elektriciteit of aardgas aan afnemers in het Vlaamse Gewest];
de regels voor de uitwisseling van gegevens tussen de beheerder van het transmissienet, de vervoeronderneming, de distributienetbeheerders, de beheerder van het plaatselijke vervoernet van elektriciteit, [de beheerder van het gesloten distributienet], de producenten, de aardgasinvoerders, de evenwichtsverantwoordelijken, de bevrachters, de tussenpersonen, de leveranciers[, [de actieve afnemers, energiegemeenschappen van burgers, de hernieuwbare-energiegemeenschappen,] de aanbieders van energiediensten met inbegrip van aggregatoren] en de afnemers [en de dienstverleners van flexibiliteit];
de regels die opgelegd zijn aan leveranciers en netbeheerders bij klant- of leverancierswissels, [contractuele wijzigingen op het toegangspunt], de opname en rechtzetting van meterstanden[, energiedelen conform artikel 7.2.1, de peer-to-peerhandel van groene stroom door één actieve afnemer aan een andere afnemer conform artikel 7.2.2] en de allocatie en reconciliatie, inclusief de financiële verrekeningen tussen marktpartijen;
de eventuele technische uitvoeringsregels bij openbaredienstverplichtingen die opgelegd zijn aan leveranciers of netbeheerders op grond van dit decreet;
de informatieverplichtingen of voorafgaande goedkeuring [of vaststelling] door de VREG van de operationele regels, algemene voorwaarden, typeovereenkomsten, formulieren en procedures die gebruikt worden door de netbeheerder ten aanzien van leveranciers[, [actieve afnemers, energiegemeenschappen van burgers, hernieuwbare-energiegemeenschappen,] aanbieders van energiediensten met inbegrip van aggregatoren] [, dienstverleners van flexibiliteit] en afnemers;
de prioriteit die moet worden gegeven aan kwalitatieve warmtekrachtinstallaties en aan productie-installaties van groene stroom;
[de verplichting voor de netbeheerders tot het verstrekken van informatie aan de VREG over de beoordeling die zij uitvoeren van het potentieel voor energie-efficiëntie van hun gas- en elektriciteitsinfrastructuur, in het bijzonder wat betreft transport, distributie, beheer van de belasting van het net en interoperabiliteit, en de aansluiting op installaties voor energieopwekking, inclusief de toegangsmogelijkheden voor micro-energiegeneratoren;]
[de vaststelling of goedkeuring van niet-tarifaire toegangs- en aansluitingsvoorwaarden;]
10°
[de technische en operationele regels[, inclusief de berekeningsregels,] die verbonden zijn aan de taken die behoren tot het databeheer, vermeld in artikel 4.1.8/2;]
11°
[de limitatieve lijst van rubrieken van gegevens die de netbeheerder nodig heeft voor de uitvoering van de taken die hem in of krachtens voorliggend decreet worden opgelegd;]
12°
[de limitatieve lijst van persoonsgegevens, zoals meetgegevens en afgeleide gegevens, die de distributienet-netbeheerder nodig heeft voor de uitvoering van de taken die hem in of krachtens voorliggend decreet worden opgelegd;]
13°
[de lijst van gegevens, waaronder ook persoonsgegevens, die in het toegangsregister worden opgenomen;]
14°
[de methodologie die gebruikt wordt door de elektriciteitsdistributienetbeheerders en de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit bij de aankoop van elektriciteit voor het dekken van netverliezen, de aankoop van niet-frequentiegerelateerde ondersteunende diensten en de aankoop van alle vormen van flexibiliteit, waarvoor de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit de aanvrager van flexibiliteit is, in het bijzonder het beheer van lokale congestie en redispatching binnen hun eigen dekkingsgebied, en de informatieverplichtingen daarover;]
15°
[de regels die zijn opgelegd in het kader van flexibiliteit aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders en de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit en de dienstverleners van flexibiliteit;]
16°
[de lijst van gegevens, waaronder ook persoonsgegevens, die in het flexibiliteitstoegangsregister worden opgenomen;]
17°
[de lijst van gegevens, waaronder ook persoonsgegevens, die in het flexibiliteitsactivatieregister worden opgenomen;]
18°
[de gegevens die worden gemeten, berekend, bezorgd en beheerd, en ook de methodieken om energiehoeveelheden voor de allocatie, reconciliatie en facturatie te berekenen, en de aanpassingen aan die berekeningen, die gepaard gaan met de activiteiten van actieve afnemers, energiegemeenschappen van burgers en hernieuwbare-energiegemeenschappen.]

§ 3 [

De technische reglementen, vermeld in paragraaf 1, worden na een openbare consultatie goedgekeurd door de raad van bestuur van de VREG.
De technische reglementen treden pas in werking na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
]