Art. 4.3.1.

§ 1

[De levering van elektriciteit en aardgas via het distributienet of het plaatselijk vervoersnet van elektriciteit, aan afnemers], is onderworpen aan de voorafgaande toekenning van een leveringsvergunning door de VREG [...].
De levering van elektriciteit en aardgas door een netbeheerder in het kader van zijn taken, vermeld in artikel 4.1.6, of een openbaredienstverplichting die opgelegd is in dit decreet of een uitvoeringsbesluit ervan, is niet onderworpen aan de toekenning van een leveringsvergunning.

§ 2

De Vlaamse Regering bepaalt, na advies van de VREG, de voorwaarden en de procedure tot toekenning, wijziging en opheffing van een leveringsvergunning.
De voorwaarden tot toekenning van een leveringsvergunning hebben in ieder geval betrekking op:
de technische, organisatorische en financiėle capaciteit van de aanvrager;
de professionele betrouwbaarheid van de aanvrager;
de capaciteit van de aanvrager om aan de behoeften van zijn afnemers te voldoen;
de openbaredienstverplichtingen die opgelegd zijn aan de leveranciers volgens dit decreet of de [uitvoeringsbepalingen] ervan;
de beheersmatige en juridische onafhankelijkheid van de aanvrager ten opzichte van de netbeheerders.
Bij gebrek aan een beslissing door de VREG binnen twee maanden na de ontvangst van een volledig aanvraagdossier, waarvan het model wordt vastgesteld door de VREG, wordt de leveringsvergunning geacht verleend te zijn.

[§ 3

Iedere leverancier die elektriciteit of aardgas levert aan afnemers in het Vlaamse Gewest voldoet aan de handels- en balanceringsvereisten, vastgelegd in de technische reglementen.]