Titel V.
Het voorkomen, detecteren en vaststellen van energiefraude


Art. 5.1.1.
De distributienetbeheerders of hun [werkmaatschappij] stellen jaarlijks gezamenlijk een actieplan op voor het komende jaar over het voorkomen, detecteren en vaststellen van energiefraude en bezorgen dat aan de minister voor 30ánovember.
De distributienetbeheerders stellen jaarlijks een rapport op over het afgelopen jaar over het voorkomen, detecteren en vaststellen van energiefraude en bezorgen dat aan de minister voor 1ámei.

Art. 5.1.2.
Onverminderd de bepalingen van artikelá6.1.2 kan de netbeheerder de toevoer van elektriciteit of aardgas afsluiten met het oog op een regularisatie van het net, de aansluiting of van de meetinstallatie door de netgebruiker als er energiefraude door de netgebruiker als vermeld in artikelá1.1.3, 40░/1, a), b), c), d) en g), wordt vastgesteld, na het volgen van een procedure die door de Vlaamse Regering wordt bepaald.
[Met behoud van de toepassing van de bepalingen van artikelá6.2.2 kan de warmte- of koudenetbeheerder de toevoer van thermische energie afsluiten met het oog op een regularisatie van de aansluiting of van de meetinstallatie door de warmte- of koudenetgebruiker als er energiefraude door de warmte- of koudenetgebruiker als vermeld in artikelá1.1.3, 40░/1, a), b), c) en d), wordt vastgesteld.]
De kosten die de netbeheerder [en de warmte- of koudenetbeheerders] heeft gemaakt om de energiefraude, vermeld in artikelá1.1.3, 40░/1, a), b), c), d) en g), ongedaan te maken, de kosten van de afsluiting, bedoeld in voorgaand lid, de regularisatie van de aansluiting of van de meetinstallatie, de heraansluiting, de kosten voor het onrechtmatig verkregen voordeel en de interesten zijn ten laste van de betreffende netgebruiker [, warmte-of koudenetgebruiker].
De Vlaamse Regering kan, na advies van de VREG, richtlijnen uitvaardigen voor de wijze waarop de hoeveelheid onrechtmatig verkregen voordeel kan worden berekend.

Art. 5.1.3.

[ž 1 ]

Onverminderd de bepalingen van de wet van 7ájuni 1994 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31ámei 1933 betreffende de verklaring te doen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen van elke aard, die geheel of gedeeltelijk ten laste van de Staat zijn, kan de netbeheerder of beheerder van het transmissienet de uitbetaling van groenestroomcertificaten, warmte-krachtkoppelingscertificaten, vergoedingen en premies die zijn ingesteld ter uitvoering van titeláVII en VIII van dit decreet, opschorten, stopzetten of terugvorderen als er energiefraude als vermeld in artikelá1.1.3, 40░/1, e) of f), van dit decreet, wordt vastgesteld.
De kosten die de netbeheerder of beheerder van het transmissienet heeft gemaakt om de energiefraude, vermeld in artikelá1.1.3, 40░/1, e) of f), van dit decreet, ongedaan te maken, en de kosten van de opschorting, stopzetting of terugvordering en de intresten zijn ten laste van de betreffende netgebruiker. De netbeheerder of zijn gemandateerde zal deze kosten rechtstreeks invorderen bij de netgebruiker.
De Vlaamse Regering kan, na advies van de VREG, richtlijnen uitvaardigen voor de wijze waarop de hoeveelheid onrechtmatig verkregen voordeel kan worden berekend.
]

[ž 2

Met behoud van de toepassing van de bepalingen van de wet van 7ájuni 1994 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31ámei 1933 betreffende de verklaring te doen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen van elke aard, die geheel of gedeeltelijk ten laste van de Staat zijn, kan de warmte- of koudenetbeheerder de uitbetaling van vergoedingen en premies die zijn ingesteld ter uitvoering van titeláVII en VIII van dit decreet, opschorten, stopzetten of terugvorderen als er energiefraude als vermeld in artikelá1.1.3, 40░/1, f), wordt vastgesteld.
De kosten die de warmte- of koudenetbeheerder heeft verricht om de energiefraude, vermeld in artikelá1.1.3, 40░/1, f), ongedaan te maken, en de kosten van de opschorting, stopzetting of terugvordering en de interesten zijn ten laste van de betreffende warmte- of koudenetgebruiker. De warmte- of koudenetbeheerder of zijn gemandateerde zal deze kosten rechtstreeks invorderen bij de warmte- of koudenetgebruiker.
]

Art. 5.1.4.
De netbeheerders [en de warmte- of koudenetbeheerders] mogen de gegevens waarover ze voor de uitoefening van hun taken, vermeld in [artikelá4.1.6 of artikelá4/1.1.1], beschikken, of de gegevens die voor hen hiertoe toegankelijk zijn of worden gemaakt door het Vlaams Energieagentschap, de VREG, de toegangshouders en leveranciers of gegevens uit [het Rijksregister, de Kruispuntbank Sociale Zekerheid] of de Kruispuntbank voor de Ondernemingen, gebruiken om energiefraude te detecteren en vast te stellen via technieken als datamining of profilering.
De netbeheerders [en de warmte- of koudenetbeheerders] die gebruikmaken van technieken als datamining of profilering om energiefraude te detecteren en vast te stellen hanteren proportionele en relevante criteria, die periodiek kunnen variŰren, en die ervoor zorgen dat de te verwerken persoonsgegevens zo beperkt mogelijk maar tegelijk relevant zijn om fraudetypologieŰn te detecteren. De Vlaamse Regering kan nadere regels uitvaardigen met betrekking tot de te hanteren criteria.
Elke partij die data aanlevert hiervoor blijft verantwoordelijk voor de waarachtigheid en nauwkeurigheid van de betreffende data. De netbeheerders [en de warmte- of koudenetbeheerders] zijn verantwoordelijk voor de waarachtigheid en nauwkeurigheid van het gebruik van de gegevens voor het detecteren en vaststellen van energiefraude. Zij stellen hierover een intern rapport op, volgen de risico's van de techniek van datamining continu op, waken over hun zorgvuldigheidsplicht om kwaliteitsvolle analyses van persoonsgegevens te verrichten, evalueren continu de gebruikte dataminingmethode en passen ze indien nodig aan.
De Vlaamse Regering vaardigt nadere regels uit met betrekking tot het gebruik van de gegevens die voortkomen uit technieken als datamining of profilering, om de transparantie ten aanzien van de natuurlijke personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt te garanderen en misbruik van deze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Minstens bevatten deze regels richtlijnen op vlak van de verantwoordelijkheid van de verschillende leveranciers van data en van de netbeheerders [en de warmte- of koudenetbeheerders] inzake dataverwerking, op vlak van de aard van deze verwerking, de categorieŰn verwerkte gegevens en de bewaring van de gegevens.