Titel VI.
Sociale energiemaatregelen voor huishoudelijke afnemers


Hoofdstuk I.
Sociale energiemaatregelen voor huishoudelijke afnemers van elektriciteit of aardgas


Art. 6.1.1.
Behoudens de gevallen, vermeld in artikel 6.1.2, heeft iedere huishoudelijke afnemer recht op een ononderbroken toevoer van elektriciteit en aardgas.
De kosten voor de levering van elektriciteit en aardgas komen steeds ten laste van de huishoudelijke afnemer [...].

Art. 6.1.2.

§ 1

De netbeheerder kan de toevoer van elektriciteit of aardgas alleen in de volgende gevallen afsluiten:
bij een onmiddellijke bedreiging van de veiligheid, zolang die toestand duurt;
bij een leegstaande woning, na het volgen van een procedure die door de Vlaamse Regering wordt bepaald;
bij [energiefraude als vermeld in artikel 1.1.3, 40°/1, a), b), c), d) en g)] van de huishoudelijke afnemer, na het volgen van een procedure die door de Vlaamse Regering wordt bepaald;
als de huishoudelijke afnemer geen wanbetaler is en weigert om een leveringscontract te sluiten, na het volgen van een procedure die door de Vlaamse Regering wordt bepaald;
als de huishoudelijke afnemer weigert om aan de netbeheerder toegang te geven tot de ruimte waarin de elektriciteits- of aardgasmeter is opgesteld en waarover hij het eigendoms- of gebruiksrecht heeft, voor de plaatsing, de inschakeling, de controle of de meteropname van de elektriciteitsmeter, inclusief de budgetmeter voor elektriciteit en de stroombegrenzer of van de aardgasmeter, inclusief de budgetmeter voor aardgas [of voor werken aan de aansluiting];
als de huishoudelijke afnemer weigert om aan de netbeheerder toegang te geven tot de ruimte waarin de budgetmeter voor elektriciteit is opgesteld en waarover hij het eigendoms- of gebruiksrecht heeft, [voor technische ingrepen aan de meter die nodig zijn om de opgelegde regelingen in het kader van de sociale openbaredienstverplichtingen mogelijk te maken en die niet vanop afstand uitgevoerd kunnen worden];
als de huishoudelijke afnemer weigert om met de netbeheerder een afbetalingsplan te sluiten of als hij het gesloten afbetalingsplan met de netbeheerder niet naleeft, onder de voorwaarden die door de Vlaamse Regering worden bepaald, en na het volgen van een procedure die door de Vlaamse Regering wordt bepaald;
als het leveringscontract van de huishoudelijke afnemer werd opgezegd om een andere reden dan wanbetaling en als de huishoudelijke afnemer binnen een periode die door de Vlaamse Regering wordt vastgelegd, geen leveringscontract heeft gesloten, tenzij de betreffende afnemer kan aantonen dat hij geen leveringscontract heeft kunnen sluiten.
[In de gevallen, vermeld in punt 6°, 7° en 8°, van het eerste lid, kan de afsluiting pas na een advies van de lokale adviescommissie.]
[In het geval, vermeld in het eerste lid, 5°, kan de afsluiting pas na een advies van de lokale adviescommissie, met uitzondering van de gevallen, vermeld in artikel 4.1.22/2, eerste lid, en onverminderd de bepalingen van toepassing op budgetmeters, vermeld in artikel 4.1.22, eerste lid, 4°, in fine.]
In de gevallen, vermeld in 5°, 6°, 7° en 8°, van het eerste lid, kan de Vlaamse Regering de afsluiting van de elektriciteits- of aardgastoevoer in bepaalde periodes beperken of verbieden.
De netbeheerder kan alleen in het voordeel van de huishoudelijke afnemer afwijken van het advies van de lokale adviescommissie.

§ 2

In het geval, vermeld in § 1, 1°, komen alle kosten die verbonden zijn aan de afsluiting of heraansluiting van de huishoudelijke afnemer, ten laste van de netbeheerder, tenzij de netbeheerder kan aantonen dat de oorzaak van de onveiligheid toegeschreven kan worden aan de huishoudelijke afnemer of aan de eigenaar van de woning.
In de gevallen, vermeld in § 1, 2°, komen alle kosten die verbonden zijn aan de afsluiting en de heraansluiting van de woning, ten laste van de eigenaar van de woning.
In de gevallen, vermeld in § 1, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° en 8°, komen alle kosten die verbonden zijn aan de afsluiting en de heraansluiting van de huishoudelijke afnemer, ten laste van die huishoudelijke afnemer.
In afwijking van de vorige leden vallen de kosten die verbonden zijn aan de heraansluiting steeds ten laste van de netbeheerder als blijkt dat de huishoudelijke afnemer ten onrechte werd afgesloten.

§ 3

De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden voor een heraansluiting en de termijnen waarbinnen de heraansluiting van de elektriciteits- en de aardgastoevoer en de herinschakeling van de stroombegrenzer in de budgetmeter voor elektriciteit wordt uitgevoerd.

Art. 6.1.3.
Alle kosten die verbonden zijn aan het opzeggen van het leveringscontract van een wanbetaler door een leverancier, vallen ten laste van de leverancier.

Hoofdstuk II.
Sociale energiemaatregelen voor huishoudelijke afnemers van thermische energie


Art. 6.2.1.
Behalve in de gevallen, vermeld in artikel 6.2.2, heeft iedere huishoudelijke afnemer van thermische energie via een warmte- of koudenet recht op een ononderbroken toevoer van thermische energie.
De kosten voor de levering van thermische energie zijn altijd ten laste van de huishoudelijke afnemer van thermische energie.

Art. 6.2.2.

§ 1

De warmte- of koudenetbeheerder kan de toevoer van thermische energie alleen in de volgende gevallen afsluiten:
bij een onmiddellijke bedreiging van de veiligheid, zolang die toestand duurt;
bij een leegstaande woning, na het volgen van een procedure die door de Vlaamse Regering wordt bepaald;
bij fraude van de huishoudelijke afnemer van thermische energie, na het volgen van een procedure die door de Vlaamse Regering wordt bepaald;
als de huishoudelijke afnemer van thermische energie geen wanbetaler is en weigert om een leveringscontract te sluiten, na het volgen van een procedure die door de Vlaamse Regering wordt bepaald;
als de huishoudelijke afnemer van thermische energie weigert om aan de warmte- of koudenetbeheerder toegang te verlenen tot de ruimte waarin de warmtewisselaar en de installatie voor de registratie van geleverde thermische energie zijn opgesteld, waarover hij het eigendoms- of gebruiksrecht heeft, voor de plaatsing, de inschakeling, de controle of de meteropname van de warmtewisselaar en de installatie voor de registratie van geleverde thermische energie;
als de huishoudelijke afnemer van thermische energie weigert om een afbetalingsplan te sluiten of als hij het gesloten afbetalingsplan niet naleeft, onder de voorwaarden die door de Vlaamse Regering worden bepaald, en na het volgen van een procedure die door de Vlaamse Regering wordt bepaald;
als het leveringscontract van de huishoudelijke afnemer van thermische energie is opgezegd om een andere reden dan wanbetaling en als de huishoudelijke afnemer van thermische energie binnen een periode die door de Vlaamse Regering wordt vastgelegd, geen leveringscontract heeft gesloten, tenzij de betreffende afnemer van thermische energie kan aantonen dat hij geen leveringscontract heeft kunnen sluiten.
In de gevallen, vermeld in het eerste lid, 5°, 6° en 7°, is de afsluiting pas mogelijk na een advies van de lokale adviescommissie.
In de gevallen, vermeld in het eerste lid, 5°, 6° en 7°, kan de Vlaamse Regering de afsluiting van de toevoer van thermische energie in bepaalde periodes beperken of verbieden.
De warmte- of koudenetbeheerder kan alleen in het voordeel van de huishoudelijke afnemer van thermische energie afwijken van het advies van de lokale adviescommissie.

§ 2

In het geval, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 1°, zijn alle kosten die verbonden zijn aan de afsluiting of heraansluiting van de huishoudelijke afnemer van thermische energie, ten laste van de warmte- of koudenetbeheerder, tenzij de warmte- of koudenetbeheerder kan aantonen dat de oorzaak van de onveiligheid toegeschreven kan worden aan de huishoudelijke afnemer van thermische energie of aan de eigenaar van de woning.
In de gevallen, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 2°, zijn alle kosten die verbonden zijn aan de afsluiting en de heraansluiting van de woning, ten laste van de eigenaar van de woning.
In de gevallen, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 3°, 4°, 5°, 6° en 7°, zijn alle kosten die verbonden zijn aan de afsluiting en de heraansluiting van de huishoudelijke afnemer van thermische energie, ten laste van die huishoudelijke afnemer.
In afwijking van de vorige leden zijn de kosten die verbonden zijn aan de heraansluiting, altijd ten laste van de warmte- of koudenetbeheerder als blijkt dat de huishoudelijke afnemer van thermische energie ten onrechte is afgesloten.

§ 3

De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden voor een heraansluiting en de termijnen waarin de heraansluiting van de toevoer van thermische energie wordt uitgevoerd.

Art. 6.2.3.
Alle kosten die verbonden zijn aan de opzegging van het leveringscontract van een wanbetaler door een warmte- of koudeleverancier, zijn ten laste van de warmte- of koudeleverancier.