Hoofdstuk III.
Steunprogramma's voor ondernemingen


Afdeling I.
De onderneming als gebruiker van energiezuinige producten, technieken, systemen of hernieuwbare energietechnologieėn


Art. 8.3.1.
De Vlaamse Regering kan een steunprogramma opstellen met tegemoetkomingen ten voordele van ondernemingen voor:
de toepassing van energiezuinige producten, technieken en systemen;
een rationeel energiebeheer;
de toepassing van hernieuwbare energietechnologieėn;
het ondernemen van haalbaarheidsstudies voor de toepassing van energiezuinige producten, technieken en systemen of voor de toepassing van hernieuwbare energietechnologieėn.

Art. 8.3.1/1.

§ 1

De Vlaamse Regering kan leningen verstrekken ter ondersteuning van investeringen in het kader van de bevordering van het rationeel energieverbruik, door:
via [energiehuizen] leningen aan coöperatieve vennootschappen te verstrekken voor de financiering van investeringen in gebouwen;
het rechtstreeks verstrekken van deze leningen aan coöperatieve vennootschappen.
De Vlaamse Regering kan bij het verstrekken van de leningen, vermeld in het eerste lid, gebruikmaken van de diensten van het Participatiefonds-Vlaanderen.

§ 2

De Vlaamse Regering bepaalt de minimale voorwaarden waaraan de [energiehuizen], vermeld in § 1, eerste lid, 1°, dienen te voldoen. Tussen het Vlaamse Gewest en elke [energiehuis] wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De Vlaamse Regering kan een tegemoetkoming geven in de personeels- en werkingskosten van de [energiehuizen].

§ 3

De Vlaamse Regering kan op voorstel van de Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, schulden die door een [energiehuis] ten aanzien van het Vlaamse Gewest in het kader van de uitvoering van dit artikel werden gemaakt geheel of gedeeltelijk kwijtschelden. De Vlaamse Regering bepaalt nadere regels met betrekking tot de modaliteiten en de voorwaarden waaronder deze kwijtschelding kan geschieden.

Afdeling II.
De onderneming als ontwikkelaar, producent of distributeur van energiezuinige producten, technieken of systemen of van hernieuwbare energietechnologieėn


Art. 8.3.2.

§ 1

De Vlaamse Regering kan een steunprogramma opstellen met tegemoetkomingen ten voordele van ondernemingen die ontwikkelaar, fabrikant of distributeur zijn van energiezuinige producten, technieken, systemen of hernieuwbare energietechnologieėn, voor het uitvoeren van referentieprojecten.

§ 2

Een onderneming, als vermeld in § 1, sluit met de eerste gebruiker een overeenkomst waarin het deel van de tegemoetkoming dat gegeven wordt om de investerings- en installatiekosten te dekken, wordt overgedragen aan de eerste gebruiker en waarin de gebruiker de onderneming toestaat om de resultaten van het project te gebruiken bij commercialisering.

Afdeling III.
De onderneming als promotor van rationeel energiegebruik en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen


Art. 8.3.3.
De Vlaamse Regering kan een steunprogramma opstellen met tegemoetkomingen ten voordele van ondernemingen voor:
het voeren van sensibiliserings- en communicatieacties over rationeel energiegebruik, rationeel energiebeheer of hernieuwbare energietechnologieėn;
de informatieverzameling en -verstrekking voor rationeel energiegebruik, rationeel energiebeheer of hernieuwbare energietechnologieėn;
het organiseren van vormingsprojecten over rationeel energiegebruik, rationeel energiebeheer en hernieuwbare energietechnologieėn.