Afdeling I.
De onderneming als gebruiker van energiezuinige producten, technieken, systemen of hernieuwbare energietechnologieën


Art. 8.3.1.
De Vlaamse Regering kan een steunprogramma opstellen met tegemoetkomingen ten voordele van ondernemingen voor:
de toepassing van energiezuinige producten, technieken en systemen;
een rationeel energiebeheer;
de toepassing van hernieuwbare energietechnologieën;
het ondernemen van haalbaarheidsstudies voor de toepassing van energiezuinige producten, technieken en systemen of voor de toepassing van hernieuwbare energietechnologieën.

Art. 8.3.1/1.

§ 1

De Vlaamse Regering kan leningen verstrekken ter ondersteuning van investeringen in het kader van de bevordering van het rationeel energieverbruik, door:
via [energiehuizen] leningen aan coöperatieve vennootschappen te verstrekken voor de financiering van investeringen in gebouwen;
het rechtstreeks verstrekken van deze leningen aan coöperatieve vennootschappen.
[De Vlaamse Regering kan de modaliteiten voor de leningen bepalen evenals de procedure voor aanvraag en toekenning.
De Vlaamse Regering kan voorwaarden koppelen aan het verkrijgen van een lening, zoals de opmaak van een energieprestatiecertificaat of het behalen van een minimaal energieprestatieniveau.]
De Vlaamse Regering kan bij het verstrekken van de leningen, vermeld in het eerste lid, gebruikmaken van de diensten van het Participatiefonds-Vlaanderen.

§ 2

De Vlaamse Regering bepaalt de minimale voorwaarden waaraan de [energiehuizen], vermeld in § 1, eerste lid, 1°, dienen te voldoen. Tussen het Vlaamse Gewest en elke [energiehuis] wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De Vlaamse Regering kan een tegemoetkoming geven in de personeels- en werkingskosten van de [energiehuizen].

§ 3

De Vlaamse Regering kan op voorstel van de Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, schulden die door een [energiehuis] ten aanzien van het Vlaamse Gewest in het kader van de uitvoering van dit artikel werden gemaakt geheel of gedeeltelijk kwijtschelden. De Vlaamse Regering bepaalt nadere regels met betrekking tot de modaliteiten en de voorwaarden waaronder deze kwijtschelding kan geschieden.