Art. 8.7.2.

1

De tegemoetkomingen die ter uitvoering van deze titel worden toegekend aan natuurlijke personen, niet-commercile instellingen en publiekrechtelijke rechtspersonen, kunnen maximaal 100% van de in aanmerking komende kosten bedragen.
[...]

2

De tegemoetkomingen die ter uitvoering van deze titel worden toegekend aan kleine of middelgrote ondernemingen, kunnen maximaal 50% van de in aanmerking komende kosten bedragen.
Als de onderneming een grote onderneming is, kunnen die tegemoetkomingen maximaal 40% van de in aanmerking komende kosten bedragen.
De Vlaamse Regering past die maximumpercentages aan overeenkomstig de percentages die opgenomen zijn in de Europese kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu.
Alleen de extra investeringen die noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de milieudoeleinden worden in aanmerking genomen, exclusief de voordelen van een eventuele capaciteitsverhoging, de kostenbesparingen gedurende de eerste vijf jaar van de gebruiksduur van de investeringen en de extra bijproducten gedurende diezelfde periode. Gestrande kosten komen niet in aanmerking.