Titel X.
Erkenning van energiedeskundigen, verslaggevers en opleidingsinstellingen en de certificering van aannemers


Art. 10.1.1.
In het kader van beleidsmaatregelen voor rationeel energiebeheer, rationeel energiegebruik, hernieuwbare energiebronnen, energieprestaties van gebouwen [...] kan de Vlaamse Regering voorwaarden vastleggen waaraan kandidaat-energiedeskundigen moeten voldoen. Die voorwaarden hebben in ieder geval betrekking op:
diploma's en opleiding;
beroepskennis en -ervaring;
de onafhankelijke wijze van handelen van de energiedeskundige ten aanzien van opdrachtgevers en commerciėle belangen.

Art. 10.1.2.
De Vlaamse Regering bepaalt de categorieėn van energiedeskundigen. Ze legt de procedure voor de erkenning van de energiedeskundigen en de procedure en voorwaarden voor de schorsing en intrekking van die erkenning vast. [De Vlaamse Regering kan voorwaarden koppelen aan de opheffing van een schorsing.] De Vlaamse Regering legt ook de kwaliteitseisen vast en wijst de instantie aan die belast is met de controle op hun werkzaamheden.

Art. 10.1.3.

§ 1

[De Vlaamse Regering kan] voorwaarden vastleggen waaraan kandidaat-verslaggevers en verslaggevers moeten voldoen. Die voorwaarden kunnen in elk geval betrekking hebben op de opleiding, beroepskennis en -ervaring.
[Om als verslaggever te kunnen optreden is de natuurlijke persoon of in geval van een rechtspersoon de zaakvoerder, bestuurder of werknemer, onverminderd het eerste lid, houder van een van de volgende diploma's of van een daarmee gelijkgesteld diploma:
architect;
burgerlijk ingenieur-architect;
burgerlijk ingenieur;
industrieel ingenieur;
technisch ingenieur;
bio-ingenieur;
gegradueerde in de Bouw;
architect-assistent;
bachelor in de Bouw(kunde);
10°
bachelor in de Elektromechanica: afstudeerrichting Klimatisering;
11°
bachelor in de (Toegepaste) Architectuur;
12°
interieurarchitect;
13°
master in de Architectuur;
14°
master in de Ingenieurswetenschappen;
15°
master in de Ingenieurswetenschappen: afstudeerrichting Architectuur;
16°
master in de Industriėle Wetenschappen;
17°
master in de Bio-ingenieurswetenschappen.
]
[Onverminderd het tweede lid kan de Vlaamse Regering beslissen om de lijst, vermeld in het tweede lid, uit te breiden met conform het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur erkende beroepskwalificaties.]
Onverminderd artikel 11.1.6/1, § 1, tweede [en derde] lid, kan de Vlaamse Regering bijkomende voorwaarden vastleggen betreffende de onafhankelijke wijze van handelen van de verslaggever ten aanzien van opdrachtgevers en commerciėle belangen.
De Vlaamse Regering kan categorieėn van verslaggevers bepalen.
De Vlaamse Regering legt de procedure voor de erkenning van de verslaggevers vast.

§ 2

Voor de aflevering van energieprestatiecertificaten bij bouw wordt de verslaggever aangewezen als energiedeskundige.

Art. 10.1.4.
De Vlaamse Regering kan voorwaarden vastleggen waaraan de opleidingsinstellingen voor de energiedeskundigen[, de verslaggevers] of de aannemers, vermeld in artikel 10.1.5, dienen te voldoen. [De Vlaamse Regering kan ook voorwaarden vastleggen waaraan de lesgevers van een opleidingsinstelling moeten voldoen.]
De Vlaamse Regering kan de procedure voor de erkenning van de opleidingsinstellingen en de procedure en voorwaarden voor de schorsing en intrekking van die erkenning vastleggen. De Vlaamse Regering kan ook kwaliteitseisen vastleggen [voor de opleiding en de lesgevers] en wijst de instantie aan die belast is met de controle op hun werkzaamheden.
De Vlaamse Regering kan tevens de inhoud van de door de erkende opleidingsinstellingen aan de energiedeskundigen[, de verslaggevers] en de aannemers te verstrekken opleidingen bepalen.
]

Art. 10.1.5.
De Vlaamse Regering zorgt voor een certificatieregeling voor aannemers van hernieuwbare energiesystemen en energie-efficientiesystemen, in ieder geval voor kleinschalige warmwaterketels en verwarmingsketels op biomassa, fotovoltaļsche en thermische systemen op zonne-energie, ondiepe geothermische systemen en warmtepompen [en aannemers van daarmee verband houdende energiediensten].
De Vlaamse Regering legt de procedure voor de certificering en de procedure en voorwaarden voor de schorsing en intrekking van die certificering vast. De Vlaamse Regering legt ook de kwaliteitseisen vast en wijst de instantie aan die belast is met de controle op hun werkzaamheden.
De Vlaamse Regering erkent certificaten als gelijkwaardig die door andere lidstaten of andere gewesten overeenkomstig de criteria van de richtlijn 2009/28/EG zijn afgegeven.]

Art. 10.1.6.
De Vlaamse Regering kan in het kader van de uitvoering van de verplichtingen die worden opgelegd door of krachtens dit decreet, kwaliteitseisen en kwaliteitscontroles opleggen aan aannemers van werken en diensten. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de manier waarop die eisen en controles worden uitgevoerd. De Vlaamse Regering kan eisen bepalen waaraan de personen of organisaties die de controles uitvoeren moeten voldoen.