Art. 10.1.1.
In het kader van beleidsmaatregelen voor rationeel energiebeheer, rationeel energiegebruik, hernieuwbare energiebronnen, energieprestaties van gebouwen [...] kan de Vlaamse Regering voorwaarden vastleggen waaraan kandidaat-energiedeskundigen moeten voldoen. Die voorwaarden hebben in ieder geval betrekking op:
diploma's en opleiding;
beroepskennis en -ervaring;
de onafhankelijke wijze van handelen van de energiedeskundige ten aanzien van opdrachtgevers en commerciėle belangen.