Art. 10.1.3.

§ 1

[De Vlaamse Regering kan] voorwaarden vastleggen waaraan kandidaat-verslaggevers en verslaggevers moeten voldoen. Die voorwaarden kunnen in elk geval betrekking hebben op de opleiding, beroepskennis en -ervaring.
[Om als verslaggever te kunnen optreden is de natuurlijke persoon of in geval van een rechtspersoon de zaakvoerder, bestuurder of werknemer, onverminderd het eerste lid, houder van een van de volgende diploma's of van een daarmee gelijkgesteld diploma:
architect;
burgerlijk ingenieur-architect;
burgerlijk ingenieur;
industrieel ingenieur;
technisch ingenieur;
bio-ingenieur;
gegradueerde in de Bouw;
architect-assistent;
bachelor in de Bouw(kunde);
10°
bachelor in de Elektromechanica: afstudeerrichting Klimatisering;
11°
bachelor in de (Toegepaste) Architectuur;
12°
interieurarchitect;
13°
master in de Architectuur;
14°
master in de Ingenieurswetenschappen;
15°
master in de Ingenieurswetenschappen: afstudeerrichting Architectuur;
16°
master in de Industriėle Wetenschappen;
17°
master in de Bio-ingenieurswetenschappen.
]
[Onverminderd het tweede lid kan de Vlaamse Regering beslissen om de lijst, vermeld in het tweede lid, uit te breiden met conform het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur erkende beroepskwalificaties.]
Onverminderd artikel 11.1.6/1, § 1, tweede [en derde] lid, kan de Vlaamse Regering bijkomende voorwaarden vastleggen betreffende de onafhankelijke wijze van handelen van de verslaggever ten aanzien van opdrachtgevers en commerciėle belangen.
De Vlaamse Regering kan categorieėn van verslaggevers bepalen.
De Vlaamse Regering legt de procedure voor de erkenning van de verslaggevers vast.

§ 2

Voor de aflevering van energieprestatiecertificaten bij bouw wordt de verslaggever aangewezen als energiedeskundige.