Art. 11.1.4.
De Vlaamse Regering kan vrijstellingen of afwijkingen toestaan op de door haar vastgestelde EPB-eisen:
1░
voor beschermde monumenten of gebouwen die deel uitmaken van een beschermd landschap, stads- of dorpsgezicht of gebouwen die opgenomen zijn in de inventaris van het bouwkundige erfgoed [voor zover de toepassing van bepaalde EPB-eisen hun karakter of aanzicht op onaanvaardbare wijze zou veranderen];
2░
voor gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten;
3░
als voor het verkrijgen van de [omgevingsvergunning] [of de melding] de tussenkomst van een architect niet vereist is;
4░
als het behalen van de EPB-eisen bij bestaande gebouwen en bij nieuwe gebouwen technisch, functioneel of economisch niet haalbaar is;
5░
[voor industriegebouwen of werkplaatsen;]
6░
voor tijdelijke constructies;
7░
voor alleenstaande gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 50ám2;
8░
[voor niet voor bewoning bestemde gebouwen van landbouwbedrijven met een lage energiebehoefte en niet voor bewoning bestemde gebouwen van landbouwbedrijven die in gebruik zijn bij een sector die onder een energiebeleidsovereenkomst inzake energieprestatie valt;]
9░
[voor de niet voor bewoning bestemde gedeelten met een maximale bruikbare vloeroppervlakte van 50ám2ámet een andere functie dan industrie of landbouw, gelegen in industriegebouwen, niet voor bewoning bestemde gebouwen van landbouwbedrijven met een lage energiebehoefte en niet voor bewoning bestemde gebouwen van landbouwbedrijven die in gebruik zijn bij een sector die onder een energiebeleidsovereenkomst inzake energieprestatie valt.]
[Als de Vlaamse Regering wat punt 3░ betreft een vrijstelling toestaat, als vermeld in het eerste lid, 3░, dan gelden de EPB-eisen, vermeld in artikelá11.1.1, žá2.]