Afdeling IV.
Energieprestatiedatabank


Art. 11.1.14.

§ 1

[Het VEKA] houdt een energieprestatiedatabank bij. [[Het VEKA] ziet erop toe dat regelmatig bijgewerkte lijsten met geregistreerde verslaggevers ter beschikking worden gesteld.]

§ 2

De Vlaamse Regering bepaalt welke gegevens uit de melding, de aanvraag voor de [omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen] en de [omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen] door de overheid die de [omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen] heeft verleend, elektronisch worden bijgehouden. Iedere overheid die bevoegd is om [omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen] te verlenen of meldingen te registreren, bezorgt [het VEKA] maandelijks en elektronisch een lijst van de gemelde, vergunde, geschorste en vernietigde [gestarte en voltooide] werken, wijzigingen of handelingen waarvoor EPB-eisen gelden. Deze gegevens worden opgenomen in de energieprestatiedatabank. De Vlaamse Regering legt vast in welke vorm die gegevens uitgewisseld worden.
[Wanneer de gemeente strengere eisen vastlegt, als bedoeld in artikel 11.1.1, § 1/1, dan vermeld zij op de lijst, vermeld in het eerste lid, tevens voor welke [omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen] deze strengere eisen van toepassing zijn.
Elke aangifteplichtige of verslaggever, woonachtig of met zetel in België, wordt in de energieprestatiedatabank uniek geīdentificeerd aan de hand van het ondernemingnummer, het rijksregisternummer of het vreemdelingennum-mer. De Vlaamse Regering kan voor aangifteplichtigen of verslaggevers die niet woonachtig zijn of een zetel hebben in België een alternatieve identificatiemethode vastleggen. De Vlaamse Regering bepaalt de manier waarop deze gegevens in de energieprestatiedatabank worden opgenomen.
De gegevens in de energieprestatiedatabank zijn alleen toegankelijk voor de diensten van de Vlaamse overheid en de betrokken vergunningverlenende overheid. De verslaggever en de aangifteplichtige hebben alleen toegang tot de gegevens van hun eigen dossiers.] [De Vlaamse Regering bepaalt tot welke delen van de EPB-aangifte de eigenaar van het gebouw, die geen aangifteplichtige is, toegang heeft.] [De netbeheerder of zijn werkmaatschappij heeft in het kader van de uitvoering van de hun door of krachtens dit decreet opgelegde openbaredienstverplichtingen toegang tot de energieprestatiedatabank. De Vlaamse Regering bepaalt nadere voorwaarden betreffende welke gegevens worden vrijgegeven en de wijze waarop deze worden vrijgegeven.]
[In afwijking van het vierde lid kan [Het VEKA] in het kader van statistische en wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden geanonimiseerde gegevens uit de energieprestatiedatabank, al dan niet gekoppeld aan de geanonimiseerde gegevens van andere databanken van de Vlaamse of federale overheid, de netbeheerder of zijn werkmaatschappij, ter beschikking stellen van belanghebbende instanties. [Het VEKA] bepaalt onder welke voorwaarden die gegevens mogen worden gebruikt.]
[In het kader van monitoring van de energieprestaties van gebouwen kan [het VEKA] de gegevens uit de energieprestatiedatabank koppelen aan de beschikbare gegevens bij andere databanken van de Vlaamse of federale overheid, bij de netbeheerder of zijn werkmaatschappij. Nadat die gegevens gekoppeld zijn worden die gegevens geanonimiseerd. Ze zijn in geen geval herleidbaar tot een identificeerbare natuurlijke persoon.]