Titel XII.
Energiebeleidsrapportering


Hoofdstuk I.
Energierapport


Art. 12.1.1.
De minister publiceert jaarlijks, op voorstel van het Vlaams Energieagentschap, een energierapport. Het energierapport omvat voor het Vlaamse Gewest minstens:
een energiebalans;
een beschrijving en analyse van de bestaande toestand inzake energieverbruik en energieproductie, per sector en per energiedrager;
energiekengetallen per sector.

Art. 12.1.2.
De energiebalans bevat de volgende gegevens:
globaal:
a)
het primair energieverbruik per energiedrager;
b)
de hoeveelheid energie die geleverd is aan de internationale lucht- en scheepvaartbunkers per energiedrager;
c)
het bruto binnenlands energieverbruik per energiedrager;
d)
de netto-geļmporteerde hoeveelheid energie per energiedrager;
met betrekking tot de transformatiesector:
a)
de verwerkte hoeveelheid energie per subsector en per energiedrager;
b)
de geproduceerde hoeveelheid energie per subsector en per energiedrager;
c)
de productie van elektriciteit en warmte door warmtekracht- en hernieuwbare energie-installaties per subsector en per energiedrager;
d)
het eigen verbruik en de leidingverliezen per subsector en per energiedrager;
met betrekking tot de eindverbruiksector:
a)
het energieverbruik per subsector en per energiedrager;
b)
de productie van elektriciteit en warmte door warmtekrachtinstallaties, hernieuwbare energieinstallaties en andere zelfopwekkingsinstallaties per subsector en per energiedrager.

Hoofdstuk II.
Verstrekking van gegevens aan het Vlaams Energieagentschap


Art. 12.2.1.
De Vlaamse Regering kan verplichtingen opleggen aan elke [beheerder van een warmte- of koudenet,] beheerder van een distributienet, transmissienet, aardgasdistributienet en [vervoersnet], elke energieleverancier en elke exploitant van een energie-opwekkingsinstallatie, om het Vlaams Energieagentschap accurate, volledige en consistente mededeling te doen van noodzakelijke gegevens voor het opmaken van het energierapport en voor de onderbouwing van het Vlaamse beleid inzake rationeel energiegebruik, hernieuwbare energiebronnen en klimaatverandering en voor het sociale energiebeleid. De Vlaamse Regering legt de eisen vast inzake accuraatheid, volledigheid en consistentie. De te verstrekken gegevens hebben minstens betrekking op:
[de afname en het verbruik van energie door objectief omschreven categorieėn van afnemers van elektriciteit, aardgas, thermische energie en andere energiebronnen en het verbruiksprofiel van die afnemers;]
de kenmerken van energie-opwekkingsinstallaties en de hoeveelheid verwerkte en opgewekte energie in die installaties.
De Vlaamse Regering bepaalt de categorie-indeling, de rapporteringstermijn en -wijze van de gegevens.

Art. 12.2.2.
De diensten van de homogene beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid, de instellingen die onder het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap ressorteren, de ondergeschikte besturen die onder het administratief toezicht van het Vlaamse Gewest staan en de publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen die belast zijn met taken van openbaar nut inzake energie, stellen, op eenvoudig verzoek van het Vlaams Energieagentschap of uit eigen beweging, alle [...] informatie waarover ze beschikken en die van nut kan zijn voor het opstellen van het energierapport en voor de onderbouwing van het Vlaams beleid inzake rationeel energiegebruik, hernieuwbare energiebronnen en klimaatverandering en voor het sociale energiebeleid, ter beschikking van het Vlaams Energieagentschap.
[De publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen die belast zijn met taken van openbaar nut inzake energie, stellen, op eenvoudig verzoek van het Vlaams Energieagentschap of uit eigen beweging minstens de gegevens betreffende het energieverbruik, de energieproductie en de ligging van residentiėle en niet-residentiėle gebouwen in hun gebied ter beschikking van het Vlaams Energieagentschap. Dit betreffen minstens die gebouwen die gebruikt worden door de diensten van de homogene beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid, de instellingen die onder het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap ressorteren, de gezondheidsvoorzieningen, de onderwijsinstellingen, de welzijnsvoorzieningen en van de ondergeschikte besturen die onder het administratief toezicht van het Vlaamse Gewest staan. Het Vlaams Energieagentschap kan nadere regels vastleggen betreffende de wijze, de inhoud, en de vorm van de te rapporteren gegevens. Artikel 4.1.10, eerste lid, is van toepassing op het Vlaams Energieagentschap en haar aangestelden.]

Art. 12.2.3.
De Vlaamse Regering kan verplichtingen opleggen aan de overheidsdiensten en instellingen, die aan een groot aantal personen overheidsdiensten verstrekken en die derhalve vaak door het grote publiek bezocht worden, om het Vlaams Energieagentschap accurate, volledige en consistente mededeling te doen betreffende de uitvoering van de verplichtingen, vermeld in artikel 11.2.1, § 2. De Vlaamse Regering bepaalt de rapporteringstermijn en -wijze van de te verstrekken gegevens.

Hoofdstuk III.
Inventaris van het energiegebruik van overheidsgebouwen


Art. 12.3.1.
De Vlaamse Regering zorgt er voor dat betreffende de gebouwen die eigendom zijn van en gebruikt worden door de diensten van de homogene beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid en de instellingen die onder het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap ressorteren een publiek beschikbare inventaris wordt opgesteld. Deze inventaris bevat minstens de volgende gegevens:
de vloeroppervlakte in m2;
de energieprestaties van elk gebouw;
andere nuttige energiegegevens.
De Vlaamse Regering kan beslissen om die verplichting uit te breiden tot de ondergeschikte besturen die onder het administratief toezicht van het Vlaamse Gewest staan.