Hoofdstuk II.
Verstrekking van gegevens aan het VEKA


Art. 12.2.1.
De Vlaamse Regering kan verplichtingen opleggen aan elke [beheerder van een warmte- of koudenet,] beheerder van een distributienet, transmissienet, aardgasdistributienet en [vervoersnet], elke energieleverancier en elke exploitant van een energie-opwekkingsinstallatie, om [het VEKA] accurate, volledige en consistente mededeling te doen van noodzakelijke gegevens voor het opmaken van het energierapport en voor de onderbouwing van het Vlaamse beleid inzake rationeel energiegebruik, hernieuwbare energiebronnen en klimaatverandering en voor het sociale energiebeleid. De Vlaamse Regering legt de eisen vast inzake accuraatheid, volledigheid en consistentie. De te verstrekken gegevens hebben minstens betrekking op:
[de afname en het verbruik van energie door objectief omschreven categorieŽn van afnemers van elektriciteit, aardgas, thermische energie en andere energiebronnen en het verbruiksprofiel van die afnemers;]
de kenmerken van energie-opwekkingsinstallaties en de hoeveelheid verwerkte en opgewekte energie in die installaties.
De Vlaamse Regering bepaalt de categorie-indeling, de rapporteringstermijn en -wijze van de gegevens.

Art. 12.2.2.
De diensten van de homogene beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid, de instellingen die onder het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap ressorteren, de ondergeschikte besturen die onder het administratief toezicht van het Vlaamse Gewest staan en de publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen die belast zijn met taken van openbaar nut inzake energie, stellen, op eenvoudig verzoek van [het VEKA] of uit eigen beweging, alle [...] informatie waarover ze beschikken en die van nut kan zijn voor het opstellen van het energierapport en voor de onderbouwing van het Vlaams beleid inzake rationeel energiegebruik, hernieuwbare energiebronnen en klimaatverandering en voor het sociale energiebeleid, ter beschikking van [het VEKA].
[De publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen die belast zijn met taken van openbaar nut inzake energie, stellen, op eenvoudig verzoek van [het VEKA] of uit eigen beweging minstens de gegevens betreffende het energieverbruik, de energieproductie en de ligging van residentiŽle en niet-residentiŽle gebouwen in hun gebied ter beschikking van [het VEKA]. Dit betreffen minstens die gebouwen die gebruikt worden door de diensten van de homogene beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid, de instellingen die onder het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap ressorteren, de gezondheidsvoorzieningen, de onderwijsinstellingen, de welzijnsvoorzieningen en van de ondergeschikte besturen die onder het administratief toezicht van het Vlaamse Gewest staan. [Het VEKA] kan nadere regels vastleggen betreffende de wijze, de inhoud, en de vorm van de te rapporteren gegevens. Artikel†4.1.10, eerste lid, is van toepassing op [het VEKA] en haar aangestelden.]

Art. 12.2.3.
De Vlaamse Regering kan verplichtingen opleggen aan de overheidsdiensten en instellingen, die aan een groot aantal personen overheidsdiensten verstrekken en die derhalve vaak door het grote publiek bezocht worden, om [het VEKA] accurate, volledige en consistente mededeling te doen betreffende de uitvoering van de verplichtingen, vermeld in artikel†11.2.1, ߆2. De Vlaamse Regering bepaalt de rapporteringstermijn en -wijze van de te verstrekken gegevens.