Art. 12.2.1.
De Vlaamse Regering kan verplichtingen opleggen aan elke [beheerder van een warmte- of koudenet,] beheerder van een distributienet, transmissienet, aardgasdistributienet en [vervoersnet], elke energieleverancier en elke exploitant van een energie-opwekkingsinstallatie, om [het VEKA] accurate, volledige en consistente mededeling te doen van noodzakelijke gegevens voor het opmaken van het energierapport en voor de onderbouwing van het Vlaamse beleid inzake rationeel energiegebruik, hernieuwbare energiebronnen en klimaatverandering en voor het sociale energiebeleid. De Vlaamse Regering legt de eisen vast inzake accuraatheid, volledigheid en consistentie. De te verstrekken gegevens hebben minstens betrekking op:
[de afname en het verbruik van energie door objectief omschreven categorieėn van afnemers van elektriciteit, aardgas, thermische energie en andere energiebronnen en het verbruiksprofiel van die afnemers;]
de kenmerken van energie-opwekkingsinstallaties en de hoeveelheid verwerkte en opgewekte energie in die installaties.
De Vlaamse Regering bepaalt de categorie-indeling, de rapporteringstermijn en -wijze van de gegevens.