Hoofdstuk II.
Strafrechtelijke sancties


Art. 13.2.1.
Worden gestraft met een geldboete van een tot vijfhonderd euro en/of een gevangenisstraf van één maand tot één jaar:
zij die krachtens dit decreet verrichte verificaties of onderzoeken van de VREG of van de Vlaamse Regering hinderen, weigeren de informatie te verstrekken die zij gehouden zijn mede te delen krachtens dit decreet, of bewust verkeerde of onvolledige informatie verstrekken;
zij die elektriciteit of aardgas leveren aan afnemers die aangesloten zijn op een distributienet of plaatselijk vervoernet van elektriciteit, zonder over een leveringsvergunning te beschikken;
[...].

Art. 13.2.2.
Elke overtreding van het beroepsgeheim, zoals vermeld in de [artikelen] 3.1.12[, 4.1.11 en 4.6.7], wordt gestraft met de straffen die bepaald zijn in artikel 458 van het Strafwetboek.