Art. 13.4.1.

§ 1

[Het VEKA] kan de netbeheerders verplichten tot naleving van artikel 7.5.1 van dit decreet of de uitvoeringsbesluiten van dit decreet binnen de door [het VEKA] bepaalde termijn. Als een netbeheerder bij het verstrijken van die termijn in gebreke blijft, kan [het VEKA] een administratieve geldboete opleggen.
Die administratieve geldboete mag per kalenderdag niet lager zijn dan 1000 euro en niet hoger zijn dan 100.000 euro, en in totaal niet hoger zijn dan 2 miljoen euro of 1 % van de omzet die de betrokken netbeheerder heeft gerealiseerd op de Vlaamse energiemarkt tijdens het laatste afgelopen boekjaar.

§ 2

[Het VEKA] kan de netbeheerder een administratieve geldboete opleggen van 10 cent per kilowattuur te weinig bespaarde primaire energie ten opzichte van de opgelegde hoeveelheid primaire energiebesparing per categorie van afnemers.

§ 3

Bij niet-naleving van het REG-actieplan kan [het VEKA] een administratieve geldboete opleggen die niet lager is dan 1000 euro en niet hoger dan 100.000 euro per inbreuk.

§ 4

Bij niet-naleving van een actieverplichting kan [het VEKA] aan de netbeheerder een administratieve geldboete opleggen die niet lager mag zijn dan 1000 euro en niet hoger dan 1 % van de omzet die de betrokken overtreder heeft gerealiseerd op de Vlaamse energiemarkt tijdens het laatste afgelopen boekjaar.

§ 5

Bij niet-naleving van een middelenverplichting of financieringsverbintenis kan [het VEKA] aan de netbeheerder een administratieve geldboete opleggen die het drievoudige bedraagt van het deel van de middelenverplichting of financieringsverbintenis dat niet werd nageleefd.

§ 6

Als een ontwerp-REG-actieplan niet voldoet aan de voorwaarden voor vorm en inhoud die door de Vlaamse Regering werden vastgelegd, kan [het VEKA] de netbeheerder aanmanen om binnen een gestelde termijn de betreffende voorwaarden na te leven.
Als de netbeheerder bij het verstrijken van de termijn, vermeld in het eerste lid, in gebreke blijft, legt [het VEKA] een administratieve geldboete op van 1000 euro per kalenderdag dat de termijn, vermeld in het eerste lid, wordt overschreden.

§ 7

Als een ontwerp-REG-rapport niet de door de Vlaamse Regering vastgelegde gegevens bevat, kan [het VEKA] de netbeheerder aanmanen om binnen een gestelde termijn de betreffende gegevens aan te leveren.
Als de netbeheerder bij het verstrijken van de termijn, vermeld in het eerste lid, in gebreke blijft, legt [het VEKA] een administratieve geldboete op van 1000 euro per kalenderdag dat de termijn, vermeld in het eerste lid, wordt overschreden.

§ 8

Als een ontwerp-REG-actieplan, een definitieve lijst van acties, de reserveacties, de aanvraag-formulieren of het ontwerp-REG-rapport niet tijdig worden ingediend, kan [het VEKA] de netbeheerder een administratieve geldboete opleggen van 1000 euro per kalenderdag dat de opgelegde termijnen worden overschreden.