Afdeling II.
Administratieve sancties wegens overtreding of niet-naleving van de energieprestatieregelgeving


Art. 13.4.5.

§ 1

[Als een startverklaring [of een voorafberekening] niet voldoet aan de voorwaarden inzake vorm en inhoud die door de Vlaamse Regering werden vastgelegd met toepassing van artikel 11.1.13, legt [het VEKA] de verslaggever een administratieve geldboete op. Die administratieve geldboete bedraagt 250 euro.
]

§ 2

Als een architect niet voldoet aan de ver-plichtingen van [artikel 11.1.6/1, § 3], maant [het VEKA] de architect aan om binnen een gestelde termijn de betreffende verplichtingen na te leven.
Als de architect bij het verstrijken van de termijn, vermeld in het eerste lid, in gebreke blijft, legt [het VEKA] de architect een adminis-tratieve geldboete op. Die administratieve geldboete bedraagt 250 euro.

§ 3

Als een startverklaring [of een voorafberekening] laattijdig of helemaal niet wordt ingediend, maant [het VEKA] de aangifteplichtige aan om binnen een gestelde termijn de betreffende verplichtingen na te leven.
Als de aangifteplichtige bij het verstrijken van de termijn, vermeld in het eerste lid, in gebreke blijft, legt [het VEKA] de aangifteplichtige een administratieve geldboete op. Die administratieve geldboete bedraagt 250 euro.

§ 4

Als een EPB-aangifte niet voldoet aan de voorwaarden inzake vorm en inhoud die door de Vlaamse Regering werden vastgelegd met toepassing van artikel 11.1.13, maant [het VEKA] de verslaggever aan om binnen een gestelde termijn de betreffende verplichtingen na te leven.
Als de verslaggever bij het verstrijken van de termijn, vermeld in het eerste lid, in gebreke blijft, legt [het VEKA] de verslaggever een administratieve geldboete op. Die administratieve geldboete bedraagt 250 euro, vermeerderd met 1 euro per kubieke meter nieuw gecreëerd beschermd volume [of bij renovatie of functiewijziging nieuw gecreëerd beschermd volume]. [Het VEKA] legt ook een nieuwe termijn vast waarbinnen de betreffende verplichting moet worden nageleefd.
Als de verslaggever bij het verstrijken van de termijn, vermeld in het tweede lid, in gebreke blijft, legt [het VEKA] de verslaggever een administratieve geldboete op in de vorm van een dwangsom. Die bedraagt 25 euro per kalenderdag dat de in het tweede lid vermelde termijn wordt overschreven.

§ 5

Als een EPB-aangifte laattijdig of helemaal niet wordt ingediend, maant [het VEKA] de aangifteplichtige aan om binnen een gestelde termijn de betreffende verplichtingen na te leven.
[Als de aangifteplichtige bij het verstrijken van de termijn, vermeld in het eerste lid, in gebreke blijft, legt [het VEKA] de aangifteplichtige een administratieve geldboete op. Die administratieve geldboete bedraagt 1000 euro voor elke EPB-aangifte die niet of te laat is ingediend, vermeerderd met 1 euro per kubieke meter nieuw gecreëerd beschermd volume of bij renovatie of functiewijziging nieuw gecreëerd beschermd volume. [Het VEKA] legt ook een nieuwe termijn vast waarin de betreffende verplichting moet worden nageleefd. De maximale boete bedraagt 10.000 euro per EPB-aangifte die niet of te laat is ingediend.]
Als de aangifteplichtige bij het verstrijken van de termijn, vermeld in het tweede lid, in gebreke blijft, legt [het VEKA] de aangifteplichtige een administratieve geldboete op in de vorm van een dwangsom. Die bedraagt [10 euro] per kalenderdag dat de in het tweede lid vermelde termijn wordt overschreden.
Als de aangifteplichtige bij het verstrijken van de termijn, vermeld in het eerste lid, in gebreke blijft en uit een controle blijkt dat de EPB-eisen niet werden gerespecteerd, legt [het VEKA], naast de administratieve geldboete, vermeld in het tweede lid, de aangifteplichtige een administratieve geldboete op die het dubbele bedraagt van de administratieve geldboete die berekend is volgens de bepalingen van artikel 13.4.6. Voor de bepaling van die administratieve geldboete worden daarbij de waarden die vastgesteld zijn in de EPB-aangifte, vervangen door de waarden vastgesteld bij controle.

[§ 6

Als [Het VEKA] vaststelt dat een natuurlijke persoon of rechtspersoon in strijd met de voorwaarden, vermeld in artikel 1.1.3, 127°, toch optreedt als verslaggever, maant [het VEKA] die persoon aan om binnen een gestelde termijn die activiteiten te staken en om de dossiers waarin hij actief is over te dragen aan een verslaggever, als vermeld in artikel 1.1.3, 127°. [Het VEKA] ontzegt die persoon tevens alle toegang tot de energieprestatiedatabank.
Als deze persoon bij het verstrijken van de termijn, vermeld in het eerste lid in gebreke blijft, legt het Vlaams Energieagentschap hem een boete op van 500 euro per ingediende EPB-aangifte.
]

Art. 13.4.6.

[§ 1]

Als uit de EPB-aangifte blijkt dat de EPB-eisen [vermeld in artikel 11.1.1, § 1,] niet werden gerespecteerd, legt [het VEKA], tot vijf jaar na de indiening van de EPB-aangifte, de aangifteplichtige een administratieve geldboete op van:
60 euro per afwijking van 1 W/K op het vlak van de thermische isolatie van de constructie-elementen en het K-peil, zoals bepaald in 1.1.1 en 1.1.2 van de bijlage bij dit decreet;
24 eurocent per afwijking van 1 MJ/jaar op het vlak van de globale energetische prestatie, zoals bepaald in 1.2 van de bijlage bij dit decreet;
48 eurocent per 1000 Kh en per m3 afwijking op het vlak van het risico op oververhitting, zoals bepaald in 1.3 van de bijlage bij dit decreet;
4 euro per afwijking van 1 m3/h op het vlak van de ventilatievoorzieningen, zoals bepaald in 1.4 van de bijlage bij dit decreet.
[86 eurocent per afwijking van 1 kWh/jaar op het vlak van de netto-energiebehoefte voor verwarming, zoals bepaald in punt 1.5 van de bijlage, die bij dit decreet is gevoegd;]
[1 euro per afwijking van 1 %.m2 op het installatierendement van ketels op gasvormige en vloeibare brandstof, bepaald op de wijze, vermeld in punt 1.7.1 van de bijlage bij dit decreet;]
[22 euro per afwijking van 1 m2 op de SPF van de elektrische warmtepomp, bepaald op de wijze, vermeld in punt 1.7.2 van de bijlage bij dit decreet;]
[1,75 euro per afwijking van 1 W op het maximaal toegestaan vermogen voor directe elektrische verwarming, bepaald op de wijze, vermeld in punt 1.7.3 van de bijlage bij dit decreet;]
[75 eurocent per afwijking van 1 W op het maximaal toegestaan vermogen voor elektrische warmwaterproduc-tietoestellen, bepaald op de wijze, vermeld in punt 1.7.4 van de bijlage bij dit decreet;]
10°
[30 euro per afwijking van 1 m2.K/W op de isolatie van circulatieleidingen, bepaald op de wijze, vermeld in punt 1.7.5 van de bijlage bij dit decreet;]
11°
[14 euro per afwijking van 1 m2 op het systeemrendement van ijswatersystemen, bepaald op de wijze, vermeld in punt 1.7.6 van de bijlage bij dit decreet;]
12°
[30 eurocent per afwijking van 1 %.m2 op het warmteterugwinrendement van centrale ventilatiesystemen, bepaald op de wijze, vermeld in punt 1.7.7 van de bijlage bij dit decreet;]
13°
[1,75 euro per afwijking van 1 W op het maximaal equivalente specifiek geďnstalleerd vermogen van verlichtingssystemen, bepaald op de wijze, vermeld in punt 1.7.8 van de bijlage bij dit decreet;]
14°
[2,5 euro per afwijking van 1 m2 op de eis betreffende de energieverbruiksmeters, bepaald op de wijze, vermeld in punt 1.7.9 van de bijlage bij dit decreet;]
15°
[1,5 euro per afwijking van 1 kWh op vlak van het S-peil, bepaald conform punt 1.8 van de bijlage bij dit decreet.]
[Het VEKA] vestigt de administratieve geldboete pas als de totale administratieve geldboete die opgelegd wordt op basis van dit artikel, ten minste 250 euro bedraagt.
[De maximale boete bedraagt 25 euro per m3 nieuw gecreëerd beschermd volume en 10 euro per m3 [beschermd volume dat gerenoveerd wordt of een functiewijziging ondergaat].]

[§ 2

In afwijking van § 1 zal [het VEKA] indien uit de EPB-aangifte blijkt dat zowel aan de EPB-eisen, vermeld in artikel 11.1.1, § 1, als de EPB-eisen, vermeld in § 1/1, niet is voldaan, de sancties, vermeld in § 1, eerste lid, 1°, wat betreft het K-peil, [en § 1, eerste lid, 2° en 15°], enkel opleggen wanneer de gemeente niet binnen één jaar na het indienen van de EPB-aangifte is overgegaan tot het sanctioneren van de aangifteplichtige op grond van artikel 13.6.1, § 1. Deze sanctie wordt door [het VEKA] vermeerderd met de sanctie, vermeld in artikel 13.6.1, § 1, eerste lid. De maximale boete bedraagt 25 euro per m3 nieuw gecreëerd beschermd volume.
]

Art. 13.4.7.

§ 1

[Als bij controle blijkt dat de EPB-aangifte niet met de werkelijkheid overeenstemt, legt [het VEKA] tot vijf jaar na het indienen van de EPB-aangifte de verslaggever een administratieve geldboete op van:
60 euro per afwijking van 1 W/K op het vlak van de thermische isolatie van de constructie-elementen en het K-peil, zoals bepaald in punt 2.1.1 en 2.1.2 van de bijlage die bij dit decreet is gevoegd;
24 eurocent per afwijking van 1 MJ/jaar op het vlak van de globale energetische prestatie, zoals bepaald in punt 2.2 van de bijlage die bij dit decreet is gevoegd;
48 eurocent per 1000 Kh en per m3 afwijking op het vlak van het risico op oververhitting, zoals bepaald in punt 2.3 van de bijlage die bij dit decreet is gevoegd;
4 euro per afwijking van 1 m3/h op het vlak van de ventilatievoorzieningen, zoals bepaald in 2.4 van de bijlage bij dit decreet;
86 eurocent per afwijking van 1 kWh/jaar op het vlak van de netto-energiebehoefte voor verwarming, zoals bepaald in [punt 2.6] van de bijlage die bij dit decreet is gevoegd;
10 euro per m2 niet-gerapporteerd schildeel, met een maximum van 500 euro per niet gerapporteerd schildeel;
10 euro per m2 verschil tussen de in de EPB-aangifte opgegeven brutovloeroppervlakte en de bij de controle vastgestelde brutovloeroppervlakte, met een maximum van 500 euro, zoals bepaald in [punt 2.5] van de bijlage die bij dit decreet is gevoegd;
[1 euro per afwijking van 1 %.m2 op het installatierendement van ketels op gasvormige en vloeibare brandstof, bepaald op de wijze, vermeld in [punt 2.7.1] van de bijlage bij dit decreet;]
[22 euro per afwijking van 1 m2 op de SPF van de elektrische warmtepomp, bepaald op de wijze, vermeld in [punt 2.7.2] van de bijlage bij dit decreet;]
10°
[1,75 euro per afwijking van 1 W op het [...] vermogen voor direct elektrische verwarming, bepaald op de wijze, vermeld in [punt 2.7.3] van de bijlage bij dit decreet;]
11°
[75 eurocent per afwijking van 1 W op het [...] vermogen voor elektrische warmwaterproductietoestellen, bepaald op de wijze, vermeld in [punt 2.7.4] van de bijlage bij dit decreet ]
12°
[30 euro per afwijking van 1 m2.K/W op de isolatie van circulatieleidingen, bepaald op de wijze, vermeld in [punt 2.7.5] van de bijlage bij dit decreet;]
13°
[14 euro per afwijking van 1 m2 op het systeemrendement van ijswatersystemen, bepaald op de wijze, vermeld in [punt 2.7.6] van de bijlage bij dit decreet;]
14°
[30 eurocent per afwijking van 1 %.m2 op het warmteterugwinrendement van centrale ventilatiesystemen, bepaald op de wijze, vermeld in [punt 2.7.7] van de bijlage bij dit decreet;]
15°
[1,75 euro per afwijking van 1 W op het [...] equivalente specifiek geďnstalleerd vermogen van verlichtingssystemen, bepaald op de wijze, vermeld in [punt 2.7.8] van de bijlage bij dit decreet;]
16°
[2,5 euro per afwijking van 1 m2 op de eis betreffende de energieverbruiksmeters, bepaald op de wijze, vermeld in [punt 2.7.9] van de bijlage bij dit decreet;]
17°
[10 euro per m2 verschil tussen de in de EPB-aangifte opgegeven oppervlakte van de ruimten waarin de systeemeisen gelden en de bij controle vastgestelde waarde van de oppervlakte, met een maximum van 500 euro per systeemeis waarvoor de oppervlakte niet waarheidsgetrouw gerapporteerd is, bepaald op de wijze, vermeld in [punt 2.8] van de bijlage bij dit decreet;]
18°
[50 euro per afwijking van 1 m op de lengte van de circulatieleiding, met een maximum van 500 euro, bepaald op de wijze, vermeld in [punt 2.9] van de bijlage bij dit decreet;]
19°
[10 euro per afwijking van 1 m2 voor elke niet gerapporteerde systeemeis, met een maximum van 1.000 euro per systeemeis, bepaald op de wijze, vermeld in [punt 2.10] van de bijlage bij dit decreet;]
20°
[50 euro per afwijking van 1 m voor het niet rapporteren van de circulatieleiding, met een maximum van 1.000 euro, bepaald op de wijze, vermeld in [punt 2.11] van de bijlage bij dit decreet;]
21°
[1,5 euro per afwijking van 1 kWh op vlak van het S-peil, bepaald conform punt 2.12 van de bijlage bij dit decreet;]
22°
[150 euro per niet-gerapporteerde ruimte waarvoor ventilatie-eisen gelden.]
[Een in de EPB-aangifte vergeten schildeel kan geen aanleiding geven tot verdere beboeting krachtens het eerste lid, 1°, 2°, 3°, 5° en 21°.]
[Een in de EPB-aangifte foutief opgegeven waarde met betrekking tot de thermische isolatie van de constructie-elementen kan geen aanleiding geven tot verdere beboeting krachtens het eerste lid, 1°, op grond van afwijkingen op het vlak van het K-peil, of krachtens het eerste lid, 2°, 3°, 5° en 21°.]
[Een in de EPB-aangifte foutief opgegeven waarde met betrekking tot de ventilatievoorzieningen kan geen aanleiding geven tot verdere beboeting krachtens het eerste lid, 1°, 2°, 3° en 5°.]
Een in de EPB-aangifte foutief opgegeven waarde met betrekking tot het K-peil kan geen aanleiding geven tot verdere beboeting krachtens het eerste lid, 2°, 3° en 5°.
Een in de EPB-aangifte foutief opgegeven brutovloeroppervlakte kan geen aanleiding geven tot verdere beboeting krachtens het eerste lid, 5°.
Een in de EPB-aangifte foutief opgegeven waarde met betrekking tot de netto-energiebehoefte voor verwarming kan geen aanleiding geven tot verdere beboeting krachtens het eerste lid, 2° en 3°.
Een in de EPB-aangifte foutief opgegeven waarde met betrekking tot het E-peil kan geen aanleiding geven tot verdere beboeting krachtens het eerste lid, 3°.
[Een in de EPB-aangifte foutief opgegeven waarde met betrekking tot het S-peil kan geen aanleiding geven tot verdere beboeting krachtens het eerste lid, 2° en 3°.]
[De maximale boete bedraagt 10 euro per m3 beschermd volume dat nieuw gebouwd wordt, gerenoveerd wordt of een functiewijziging ondergaat en bedraagt niet meer dan 20.000 euro.]
[Het VEKA] vestigt de administratieve geldboete pas als de totale administratieve geldboete die opgelegd wordt op basis van dit artikel, ten minste 250 euro bedraagt.]

§ 2

Voor EPB-aangiften met betrekking tot gebouwen waarvan de startverklaring in 2006 werd ingediend, bedraagt de administratieve geldboete slechts de helft van het bedrag dat op basis van § 1, eerste lid, is verschuldigd, met een minimum van 250 euro.

[§ 3

De verslaggever dient binnen zestig kalenderdagen na de vestiging van de administratieve geldboete bij [het VEKA] een EPB-aangifte in die in overeenstemming is met de controlevaststellingen.
De verslaggever brengt de aangifteplichtige daarvan onmiddellijk op de hoogte en bezorgt hem de nieuw ingediende EPB-aangifte. De kosten voor de herindiening van de EPB-aangifte vallen volledig ten laste van de verslaggever.
[...]
]

[§ 4 [

Als [het VEKA] vaststelt dat de EPB-aangifte niet in overeenstemming is met de as-builtsituatie op de datum van de indiening van de EPB-aangifte of met de gemaakte controlevaststellingen, verplicht [het VEKA] de verslaggever om binnen de 60 kalenderdagen een nieuwe EPB-aangifte in te dienen die in overeenstemming is met zijn controlevaststellingen.
Als [het VEKA] vaststelt dat de indeling van het bouwproject in EPB-eenheden in de EPB-aangifte niet correct is gebeurd, verplicht [het VEKA] de verslaggever om binnen 60 kalenderdagen een nieuwe EPB-aangifte in te dienen volgens de correcte indeling in EPB-eenheden.
De verslaggever brengt de aangifteplichtige daarvan onmiddellijk op de hoogte en bezorgt hem de nieuw ingediende EPB-aangifte. De kosten voor het herindienen van de EPB-aangifte zijn volledig ten laste van de verslaggever.
]]

[§ 5

Als een overtreding van de verplichting, vermeld in paragraaf 3, eerste lid, of in paragraaf 4, eerste en tweede lid, wordt vastgesteld, maant [het VEKA] de verslaggever aan om binnen een vastgestelde termijn de verplichting na te leven. Als de verslaggever bij het verstrijken van die termijn in gebreke blijft, legt [het VEKA] een administratieve geldboete van 500 euro op. [Het VEKA] legt ook een nieuwe termijn vast waarin de betreffende verplichting moet worden nageleefd.
Als de verslaggever bij het verstrijken van de termijn, vermeld in het [eerste lid, in fine], in gebreke blijft, legt [het VEKA] de verslaggever een administratieve geldboete op in de vorm van een dwangsom. Die bedraagt 10 euro per kalenderdag dat de termijn, vermeld in het eerste lid, wordt overschreden.
]

Art. 13.4.7/1.

§ 1

[Onverminderd artikel 13.4.7 kan [het VEKA] verslaggevers die herhaaldelijk fouten maken, verplichten om binnen een door het agentschap vastgestelde termijn te slagen voor een door of namens het agentschap georganiseerd examen. Verslaggevers die binnen deze termijn niet slagen voor dit examen, worden in hun activiteiten geschorst totdat zij alsnog slagen voor het examen.
[Het VEKA] kan tevens verslaggevers die blijk geven van kennelijke onbekwaamheid, die de erkenningsvoorwaarden niet naleven of die activiteiten uitvoeren die in strijd zijn met de bepalingen van artikel 11.1.6/1, § 1, tweede lid, schorsen in hun activiteiten, vermeld in dit decreet, voor een termijn die [het VEKA] zelf bepaalt, of de erkenning als verslaggever definitief intrekken. [De Vlaamse Regering kan de gevallen bepalen waarbij vooraleer de schorsing van een verslaggever wordt opgeheven, hij dient te slagen voor een door of namens [het VEKA] georganiseerd examen.]
Wanneer de verslaggever een rechtspersoon is, kan [het VEKA] de sanctie, vermeld in het eerste en tweede lid, opleggen aan één of meer van de natuurlijke personen, vermeld in artikel 1.1.3, 127°.
De Vlaamse Regering kan bijkomende voorwaarden koppelen aan de opheffing van een schorsing.]

§ 2

Binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de betekening van de beslissing van [het VEKA], kan de betrokken verslaggever bij wege van aangetekend schrijven met ontvangstbewijs beroep aantekenen bij de minister. De verslaggever kan vragen om gehoord te worden.
De minister of zijn gemachtigde neemt een beslissing binnen een termijn van dertig kalenderdagen, die ingaat op de dag waarop het beroep is ontvangen.
Als de minister of zijn gemachtigde zijn beslissing niet heeft betekend binnen de in het vorige lid bepaalde termijn, wordt ervan uitgegaan dat het beroep werd ingewilligd.]

Art. 13.4.8.

§ 1

Het bedrag van de verschuldigde administratieve geldboete wordt aan de betrokkene meegedeeld per aangetekende [zending], met vermelding van de redenen waarom de boete wordt opgelegd en met verwijzing naar de artikelen die van toepassing zijn. In voorkomend geval wordt de berekening bijgevoegd.
Indien de betrokkene het oneens is met de sanctie kan hij, binnen dertig kalenderdagen na de kennisgeving, vermeld in het eerste lid, [het VEKA] van zijn tegenargumenten op de hoogte brengen per aangetekende [zending]. Na het verstrijken van die termijn is de beslissing definitief.
[Het VEKA] kan zijn beslissing herroepen of het bedrag van de administratieve geldboete aanpassen als die tegenargumenten gegrond blijken te zijn. In dat geval vindt binnen de dertig kalenderdagen na het ontvangen van de tegenargumenten van de betrokkene een nieuwe kennisgeving plaats.

§ 2

Na de kennisgeving, vermeld in § 1, moet de administratieve geldboete binnen zestig kalenderdagen betaald worden.
[Het VEKA] kan uitstel van betaling verlenen voor een termijn die het zelf bepaalt.

§ 3

Indien de betrokkene in gebreke blijft bij het betalen van de administratieve geldboete, wordt de geldboete bij dwangbevel ingevorderd.
Het dwangbevel wordt geviseerd en uitvoerbaar verklaard door een ambtenaar die daartoe door de Vlaamse Regering wordt aangewezen.
Het dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot of per aangetekende [zending]. Op het dwangbevel zijn de bepalingen van toepassing van deel V van het Gerechtelijk Wetboek houdende bewarend beslag en middelen tot tenuitvoerlegging.

§ 4

De vordering tot betaling van de administratieve geldboete verjaart na verloop van vijf jaar, te rekenen van de dag waarop ze is ontstaan.
De verjaring wordt gestuit op de wijze en onder de voorwaarden die bepaald zijn in artikel 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.