Hoofdstuk I.
Wijzigingsbepalingen


Art. 15.1.1.
In 33°, van artikel 569, van het Gerechtelijk Wetboek, worden de woorden “van de beroepen tegen de beslissingen tot het opleggen van een administratieve geldboete op grond van artikel 37, § 1, en § 2quater, eerste lid, van het elektriciteitsdecreet en van artikel 46, § 1, en § 2bis, eerste lid, van het aardgasdecreet” vervangen door de woorden “van de beroepen tegen de beslissingen van de VREG tot het opleggen van een administratieve sanctie op grond van de artikelen 13.3.1 tot en met 13.3.5 van het Energiedecreet”.

Art. 15.1.2.
In artikel 2 van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water, gewijzigd bij het decreet van 25 mei 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
punt 4° wordt vervangen door wat volgt:
(...)
punt 6° wordt vervangen door wat volgt:
(...)
punten 5° en 7° worden geschrapt.

Art. 15.1.3.
In artikel 7 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
§ 2 wordt vervangen door wat volgt:
(...)
in § 4 worden de woorden “of een huishoudelijke aardgasafnemer” geschrapt.